POLITICS

ครม.ไฟเขียว กบข.เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 60%

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่..) พ.ศ. ….  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจากไม่เกินร้อยละ 40 เป็นไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)เฉพาะในส่วนของแผนการลงทุนหลัก เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายในต่างประเทศ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการเงินของกบข. ให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุนและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากจะทำให้สมาชิกมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังทำให้สมาชิกมีความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นกบข.จะต้องมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้กฎกระทรวงกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ใช้ในปัจจุบัน ได้กำหนดขอบเขต ประเภทของหลักทรัพย์ และสัดส่วนในการนำเงินของกบข.เฉพาะแผนการลงทุนหลัก ซึ่งไม่รวมเงินสำรอง และเงินทุนที่สมาชิกเลือกแผนการลงทุนอื่นที่ไม่ใช่แผนการลงทุนหลัก ไปลงทุนหาประโยชน์ 4 แนวทาง ได้แก่ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่นไม่เกินร้อยละ 40 , ลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ซึ่งไม่รวมถึงพันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารอย่างอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ที่ออกโดยนิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 10 หรือไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้กึ่งทุน เมื่อรวมกันทุกนิติบุคคลแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 35, ลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ40 และ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 12

Related Posts

Send this to a friend