POLITICS

รัฐสภาคว่ำไพ่ใบแรก ‘ชลน่าน’ ขอนับองค์ประชุม 283:27

รัฐสภาคว่ำไพ่ใบแรก ‘ชลน่าน’ ขอนับองค์ประชุม 283:27 ‘ชลน่าน’ ติดใจเหตุใดลงมติก่อนนับองค์ประชุม ‘ชวน’ แจงมีผู้ไม่เห็นด้วย ก่อนคุมประชุมต่อ ย้ำหากล่ม พร้อมปิดประชุมทันที

วันนี้ (10 ส.ค. 65) เวลา 11:21 น. ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ภายหลัง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. จังหวัดน่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เสนอญัตตินับองค์ประชุม และมีผู้ไม่เห็นด้วย ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับญัตติดังกล่าวระหว่างวาระการพิจารณาหรือไม่ ก่อนที่มีการดำเนินการนับองค์ประชุมจริง

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการขอมตินั้น นพ.ชลน่าน ลุกขึ้นอภิปรายว่า การเสนอญัตตินับองค์ประชุมนั้นเป็นสิทธิที่ทำมาทุกยุคทุกสมัย แต่รู้สึกแปลกใจที่ประธานฯ ขอให้ลงมติว่าเห็นชอบกับญัตติขอนับองค์ประชุมหรือไม่ ตามปกติทุกฝ่ายยอมรับว่าหากมีผู้เสนอขึ้นมา สภาฯ ก็ต้องตรวจสอบองค์ประชุมโดยไม่ต้องขอความเห็นเช่นนี้ กลัวจะเป็นธรรมเนียมที่คลาดเคลื่อนจากที่เราปฏิบัติกันมา

แต่ประธานฯ ยังให้กดบัตรลงมติต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงว่า สิ่งที่ นพ.ชลน่าน เสนอญัตตินั้นทำได้ แต่ขณะนี้เราไม่ได้พิจารณาญัตติใดอยู่ แต่ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นพ.ชลน่าน เสนอเปลี่ยนหลักการ ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม แล้วมีผู้ไม่เห็นด้วย จึงต้องขอความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่ ก่อนจะเปิดเผยผลงการลงมติว่า

จำนวนผู้ลงมติ 374 คน
เห็นด้วย 27 คน
ไม่เห็นด้วย 283 คน
งดออกเสียง 36 คน
ไม่ลงคะแนนเสียง 28 คน

เป็นอันว่ามติที่ประชุมไม่เห็นด้วยที่ นพ.ชลน่าน เสนอ จึงให้ปฏิบัติไปตามแนวทางพิจารณากฎหมายต่อไป โดยไม่มีการนับองค์ประชุมก่อน แต่ประธานฯ ย้ำว่าหากลงมติแล้วองค์ประขุมไม่ครบ ก็ปิดการประชุม

Related Posts

Send this to a friend