POLITICS

รมว.แรงงาน สั่งตรวจสอบ แรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย

รมว.แรงงาน สั่งตรวจสอบ แรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีมีข้อร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ว่า มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพเร่ขายสินค้า ขายอาหาร นวดแผนไทย และช่างทำผม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นจำนวนมาก โดยต่างเป็นอาชีพที่สงวนเฉพาะคนไทย ห้ามชาวต่างชาติทำโดยเด็ดขาด ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ

นายสุชาติกล่าวว่า ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

สำหรับงานที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำ มีทั้งสิ้น 40 งาน แบ่งเป็นงานที่ห้ามทำเด็ดขาด 27 งาน และงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข 13 งาน หากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือทำงานนอกเหนือสิทธิ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง

ส่วนนายจ้างที่จ้างคนต่างชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างชาติทำงานนอกเหนือสิทธิ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท/คนต่างชาติที่จ้าง หากกระทำผิดซ้ำ ต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างชาติทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ หลังกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าวที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย พบว่า ปีงบประมาณ 2565 มีการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 35,258 ราย/แห่ง และดำเนินคดีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย จำนวน 918 คน และปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค. 65 – 29 ธ.ค. 65) มีการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 17,476 ราย/แห่ง ดำเนินคดีคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย จำนวน 295 คน

สำหรับผู้ที่พบเห็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ หรือพบเห็นการจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือ ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน หรือแจ้งเบาะแสโดยตรงที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02 354 1729

Related Posts

Send this to a friend