POLITICS

‘ชินวรณ์’ ย้ำร่างแก้ รธน. ฉบับ ปชป.ไม่เอื้อ พรรคใหญ่ ขอทุกพรรคช่วยแปรญัตติ ให้ ร่างสมบูรณ์

นายชินวรณ์  บุญเกียรติ  ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้แจงถึงข้อกังวลของพรรคก้าวไกลว่า ในชั้นกรรมาธิการจะมีการแปรญัตติเกินหลักการว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามาแล้ว ส่วนจะเกินหลักการหรือไม่ อยู่ที่คณะกรรมาธิการ  ซึ่งสามารถแปรญัตติได้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยตรงในข้อที่ 124 โดยเชื่อว่า จะสามารถเดินหน้าดำเนินการได้ พร้อมเรียกร้องทุกพรรคการเมืองช่วยแปรญัตติให้ร่างฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด เพราะต้องการให้ร่างนี้ประกาศใช้ได้จริง และย้ำด้วยว่าการแก้ไขระบบเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้แก้ไขเพื่อ 2 พรรคการเมืองใหญ่ แต่เน้นกลไกระบบเลือกตั้งที่ประชาชนคุ้นเคย ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง และต้องนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 

ขณะเดียวกัน ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการแปรญัตติ โดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคในหลายประเด็น อาทิ มาตรา 83 เพิ่มประเด็นการเลือกตั้ง สส. ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงจะให้ใช้บัตรเลือกตั้งแบบละหนึ่งใบ เพื่อไปเติมเต็มในประเด็นที่กำหนดไว้เดิมว่า ให้มีการเลือกตั้ง 2 ใบ 

การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 85 ให้ ส.ส. ที่มาจากการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกได้เขตละ 1 คน และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้คนละ 1 คะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครผู้ใดหรือจะไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ บทบัญญัติในหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งต่างๆ การลงคะแนน การนับคะแนนการประกาศผลการเลือกตั้ง หรือวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเปิดทางให้มีการแสดงความเห็นที่หลากหลาย 

ขณะที่การแก้ไขมาตรา 86 การกำหนดจำนวน ส.ส. แต่ละจังหวัดที่จะพึงมี และมีการแบ่งเขตเลือกตั้งกำหนดวิธีการเพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจน ส่วนมาตรา 91 แก้เพิ่มเติมว่า บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใดได้คะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่าไม่มีผู้ใดในบัญชีนั้น ได้รับเลือกตั้ง และไม่ให้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณ เพื่อหาสัดส่วนจำนวน ส.ส. 

Related Posts

Send this to a friend