POLITICS

ม.ธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้คำนึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม

ม.ธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้คำนึงถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม โดยตัวแทนของมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริเวณหน้าศาลอาญา รัชดา

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม

ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันอันนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีพันธกิจ ในการสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอน และการดูแลกิจการนักศึกษา จึงมีความกังวลและ ความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งควรมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงข้อความห่วงกังวลดังกล่าวข้างต้นไปยัง หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมายโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สิทธิและเสรีภาพ สวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุม และพิจารณาให้ผู้ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่

ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ อันเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นหนึ่ง ในหลักสิทธิมนุษยชนสากลและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้การคุ้มครองและรับรองไว้ เพื่อให้ผู้ถูกจับกุมซึ่งเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษาสามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษา ของเยาวชนเหล่านี้ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิด และความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธีและความอดทนอดกลั้น ตลอดจนร่วมมือกันแก้ปัญหาขัดแย้ง อย่างจริงใจและจริงจังเพื่อหาทางออกร่วมกันตามวีถีทางของระบอบประชาธิปไตยต่อไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 มีนาคม 2564

Related Posts

Send this to a friend