POLITICS

รวมตัวปราศรัย “ปลดล็อกท้องถิ่น” แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้อง ส.ส.-ส.ว. มองประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

วันนี้ (7 ธ.ค. 65) เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย เครือข่ายใต้มูฟออน และพรรคศรัทธาธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง นัดรวมกันที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และปราศรัยสนับสนุน ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับประชาชนที่เข้าชื่อจำนวน 80, 772 คน

นายสมโชติ มีชนะ ผู้ประสานงานเครือข่ายใต้มูฟออน ระบุว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นมา ประชาชนชาวไทยต่างคาดหวังว่าตนจะได้คนที่เข้าใจในท้องถิ่น มาแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ของตน เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี แต่การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยกลับหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ด้วยท้องถิ่นไทยนั้นไร้ซึ่งอำนาจ เพราะการรวมศูนย์อำนาจโดยส่วนกลางและการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ อันเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทับถมมาอย่างยาวนานยากต่อการแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความหวังอันเลือนลาง คณะก้าวหน้า นำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
ได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีสาระสำคัญคือ การกระจายอำนาจเพิ่มอำนาจและให้อิสระในการบริหารท้องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเพียงพอเพื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีพลังที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญงอกงาม สมดังความต้องการของประชาชนในพื้นที่

“ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย เครือข่ายใต้มูฟออน และพรรคศรัทธาธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าว และขอเรียกร้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปลดล็อกท้องถิ่น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ท้องถิ่นไทยก้าวหน้าต่อไป”

บรรยากาศการรวมตัวกันมีการเขียนข้อความบนป้ายผ้าสนับสนุน “ปลดล็อกท้องถิ่น” มีการปราศรัยถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่กระจายอำนาจหปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมีตัวแทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภามารับยื่นหนังสือ และฟังแถลงการณ์ข้างต้น โดยสุดท้ายได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ก่อนจะประกาศสิ้นสุดกิจกรรมในเวลาต่อมา

Related Posts

Send this to a friend