POLITICS

‘ชวน หลีกภัย’ กล่าวถ้อยแถลง เวทีสุดยอดประธานรัฐสภา G20

ชี้ หัวใจประชาธิปไตย คือ อำนาจของปชช. โดยปชช. เพื่อปชช.

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ร่วมประชุมและกล่าวถ้อยแถลงนำ ต่อที่ประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาของกลุ่มประเทศ G20 ในหัวข้อ “รัฐสภาที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง” โดยมีใจความสำคัญว่า ประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันในเชิงโครงสร้างและกระบวนการ แต่หัวใจสำคัญ คือ อำนาจของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

นายชวนยังกล่าวว่า รัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ทุกคนในสังคมเท่าเทียมกัน และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขและเยียวยาปัญหาของสังคมผ่านการมีส่วนร่วม ขณะที่ปัญหาสำคัญ ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง คือ การรัฐประหาร คอร์รัปชัน ธุรกิจการเมือง และการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ได้อย่างไม่เสมอภาค รวมถึงการมีกฎหมายดีๆ ที่ยังไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องอาศัยคนดีเข้ามาบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย

นายชวนยังกล่าวถึงการเลือกตั้ง ว่า ไม่ใช่หลักประกันความก้าวหน้าในการพัฒนาประชาธิปไตย หากกระบวนการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยเสรีและสุจริต หวังว่ารัฐสภาจะมีบทบาทสำคัญในโลกหลังยุคโควิด-19 โดยเฉพาะการช่วยผ่อนคลายกฎระเบียบที่จำกัดสิทธิส่วนบุคคล เพื่อบรรลุการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีความเข้มแข็งด้วยตัวเอง

Related Posts

Send this to a friend