POLITICS

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ข้าราชการ สธ.ระดับสูง 4 ตำแหน่ง

‘อนุทิน’ เผย ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง เป็นอธิบดี 2 ราย รองปลัด 1 ราย และผู้ตรวจราชการ 1 ราย

วันนี้ (7 ก.ย. 64) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ได้แก่

1. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต แทนแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2564

2. นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3. นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend