POLITICS

กกต.ยื่นศาล รธน.ยุบพรรค ‘ไทรักธรรม’ หลังพบ ให้ทรัพย์สินจูงใจคนสมัครสมาชิก

วันนี้ (7 ม.ค. 65) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำเอกสารลับ 3 กล่องใหญ่ ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้วินิจฉัยและสั่งยุบพรรค “ไทรักธรรม” ในความผิดตามมาตรา 92 (3) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กรณีให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจบุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

สืบเนื่องจาก กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าพรรคไทรักธรรมมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา แต่เมื่อตรวจสอบแล้วกลับพบว่า เป็นการจูงใจด้วยทรัพย์สินเพื่อให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรค ซึ่งก่อนหน้านี้ กกต.ได้มีมติดำเนิดคดีอาญาไปแล้ว

นอกจากนี้ยังพบว่าการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองปี 2564 ที่มาตรา 83 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวนเงินเพื่อจัดสรรหาให้กับพรรคการเมือง โดย (4) ให้ใช้จำนวนสาขาพรรคการเมืองมาเป็นเกณฑ์ด้วยนั้น ปรากฏว่า หลังจากพรรคไทรักธรรมได้แจ้งข้อมูลจำนวนสาขาพรรคของปี 2563 ต่อ กกต.ว่ามีกว่า 100 แห่ง ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกพรรคการเมือง แต่ภายหลังจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองมีมติอนุมัติวงเงินสนับสนุนไปแล้ว พรรคไทรักธรรมได้มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสาขาพรรค จำนวน 79 สาขา มายัง กกต. ทั้งที่เจตนารมณ์ของการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ต้องการให้พรรคการเมืองนำเงินที่ได้ไปบำรุงสาขาพรรค การขอยกเลิกสาขาหลังได้รับอนุมัติวงเงินอุดหนุน จึงเข้าข่ายมีเจตนาไม่บริสุทธิ์

Related Posts

Send this to a friend