POLITICS

‘เพื่อไทย’ ประชุมใหญ่ เลือก กก.บห. แทนเก้าอี้ว่าง

‘เพื่อไทย’ ประชุมใหญ่ เลือก กก.บห. แทนเก้าอี้ว่าง ‘เสริมศักดิ์-ชูศักดิ์-ภูมิธรรม-กิตติ-จิตติพจน์’ ขึ้นรองหัวหน้า พร้อมตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครอีก 11 ตำแหน่ง

วันนี้ (6 ธ.ค. 65) พรรคเพื่อไทย จัดโครงการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ณ สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย

ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น เวลา 16:12 น. แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้แก่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส. นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร โฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงถึงผลการประชุม 3 เรื่อง ดังนี้

1.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับพรรคเพื่อไทย (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 เว้นแต่ที่เป็นไปตามบทเฉพาะกาล เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งอยู่ระหว่างการรอทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้ต่อไป

2.ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างลง 10 ตำแหน่ง

3.ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง 11 ตำแหน่ง เป็นกรรมการบริหารพรรค 5 ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาพรรค 2 ตำแหน่ง และตัวแทนพรรคประจำจังหวัด 4 ตำแหน่ง

สำหรับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมและแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 10 คนมีรายชื่อ ดังนี้

1.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค

2.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค

3.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค

4.รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล รองหัวหน้าพรรค

5.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค

6.ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค

7.นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรค

8.นายสุรเกียรติ เทียนทอง กรรมการบริหารอื่น

9.นายพลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหารอื่น

10.นายยุ้ง จักรไพศาล กรรมการบริหารอื่น

เมื่อรวมกับคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน จำนวน 13 คน จะมีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ทั้งสิ้น 23 คน ประกอบด้วย

1.นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

2.นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค

3.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค

4.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

5.นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

6.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค

7.นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค

8.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค

9.รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล รองหัวหน้าพรรค

10.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค

11.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

12.นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

13.นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค

14.ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค

15.นายชุมสาย ศรียาภัย รองเลขาธิการพรรค

16.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค

17.นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

18.นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค

19.นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค

20.นางสาวจิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค

21.นายสุรเกียรติ เทียนทอง กรรมการบริหารพรรค

22.นายพลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหารพรรค

23.นายยุ้ง จักรไพศาล กรรมการบริหารพรรค

ส่วนผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 11 คน ได้แก่

1.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค

2.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค

3.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค

4.ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค

5.นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

6.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

7.นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต

8.นายสุเทพ บุตรเจริญ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2

9.นายไฉน รุ่งเรืองชัยศรี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1

10.นายมานะ คงวุฒิปัญญา ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 29

11.นางสาวอารยา สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 18

เมื่อรวมกับกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค ที่คงเหลือ ณ ปัจจุบัน จำนวน 4 คน จะมีคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย

1.นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

2.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รองหัวหน้าพรรค

3.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค

4.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค

5.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

6.ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรค

7.นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

8.นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

9.นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

10.นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 3 จังหวัดภูเก็ต

11.นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต

12.นายสุเทพ บุตรเจริญ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2

13.นายไฉน รุ่งเรืองชัยศรี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสระแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1

14.นายมานะ คงวุฒิปัญญา ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 29

15.นางสาวอารยา สำเร็จวาณิชย์ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 18

Related Posts

Send this to a friend