POLITICS

รัฐสภาเคาะ บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คนละเบอร์ ด้วยคะแนนเสียง 150:341 หลังสภาล่มวานนี้

วันนี้ (6 ก.ค. 65) เวลา 10:00 น. ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. … ในส่วนมาตรา 6/3 แก้ไขมาตรา 46 แห่ง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 ประเด็นพรรคการเมืองเมื่อได้รับหมายเลขผู้สมัคร ให้ใช้หมายเลขนั้นเป็นหมายเลขของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในทุกเขตที่มีการส่งผู้สมัคร หรือการให้บัตรเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อใช้หมายเลขผู้สมัคร หมายเลขเดียว (บัตร 2 ใบ เบอร์เดียว) ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ (5 ก.ค. 65) ที่พบว่าสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมบางตา จนประธานฯ ปิดการประชุมไป

โดยประธานฯ เรียกให้สมาชิกรัฐสภาแสดงตน ปรากฏว่ามีจำนวนผู้เข้าประชุม 479 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ประธานฯ สอบถามมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยให้เพิ่มมาตรา 6/3 (บัตร 2 ใบ เบอร์เดียว) หรือไม่ พบว่าที่ประชุมมีจำนวนผู้ลงมติ 499 คน เห็นด้วย 150 คน ไม่เห็นด้วย 341 คน งดออกเสียง 5 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 3 คน

มติที่ประชุมร่วมของรัฐสภา ไม่เห็นด้วยให้เพิ่มมาตรา 6/3 เท่ากับว่าให้ใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ สำหรับส.ส. บัญชีรายชื่อ และ ส.ส. แบ่งเขตเลือกตั้ง คนละหมายเลขผู้สมัครกัน

Related Posts

Send this to a friend