POLITICS

‘สนธิรัตน์’ เปิดนโยบาย ดันไทยสู่เมืองหลวงมั่นคงด้านสุขภาพ ปฏิรูประบบสาธารณสุขใหม่

วันนี้ (6 พ.ค. 66) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ เปิดนโยบายหลักของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การสร้าง Medicopolis หรือ เมืองหลวงแห่งความมั่นคงด้านสุขภาพ ด้วยการปฏิรูปบริการสาธารณสุขแบบครบวงจร ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันก่อนป่วย ไม่ให้เกิดโรคร้ายแรง ด้วยการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและรัฐบาลในระยะยาว สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใกล้บ้าน

นโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางสุขภาพ เช่น Telemedicine พาหมอไปหา เอายาไปส่ง และ Health Link ระบบคลังข้อมูลผู้ป่วย ป่วยที่ไหนรักษาที่นั่นในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเข้าถึงประวัติการรักษาของคนไข้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง หรือสั่งตรวจวินิจฉัยซ้ำ

ระบบข้อมูลดังกล่าว ยังเชื่อมไปถึงระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรทางสาธารณสุข เช่น การกระจายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการเบิกจ่ายของกองทุนต่าง ๆ ลดภาระงานของบุคลากรในการลงข้อมูลซ้ำซ้อน มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น รวมถึงยกระดับมาตรฐานของ รพ.สต. ให้มีคุณภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หากเจ็บป่วย เข้ารับการวินิจฉัยและรักษาได้ที่ รพ.สต. ใกลับ้านทุกแห่ง มีเทคโนโลยีเชื่อมต่อการรักษา จาก รพ.สต. ถึงโรงพยาบาลใหญ่ พร้อมจัดสรรงบประมาณลงสู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างครบวงจร

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน อสม. หรือเด็กในชุมชนได้เรียนแพทย์ พยาบาล เพื่อกลับมาดูแลประชาชนในบ้านเกิดตามมาตรการเชิงรุกป้องกันก่อนป่วย และขยายหมอชุมชนหรือ อสม. ให้เพียงพอกับประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับการผลิตและฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่มีอาการหนัก 200,000 คน ทั่วประเทศ เร่งผลิตและฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจำนวน 100,000 คน รองรับการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและติดบ้าน 500,000-1,000,000 คน ปรับค่าตอบแทน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน อุปกรณ์ทำแผลสายสวน

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend