POLITICS

‘สร้างอนาคตไทย’ เปิดตัว 32 ผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน

พรรคสร้างอนาคตไทย เปิดตัว 32 ผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับอบอุ่น

วันนี้ (5 พ.ย. 65) พรรคสร้างอนาคตไทย จัดกิจกรรมเปิดตัวนโยบายพรรคครั้งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสุพล ฟองงาม รองหัวหน้าพรรคและประธานภาคอีสาน พร้อมคณะ โดยมีประชาชนในพื้นที่จ.อุบลราชธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 3,500 คน

ในช่วงเช้ามีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับแกนนำพรรค ซึ่งถือเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวอีสานได้ถ่ายทอดเอาความผูกพัน การต้อนรับ และรับขวัญ พร้อมฝากความหวังของพี่น้องชาวอีสานไว้กับ ดร.สมคิด และพรรคสร้างอนาคตไทย ให้นำพาพี่น้องชาวอีสานผ่านพ้นความยากลำบาก ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

หลังจากนั้นมีการเปิดตัวผู้แสดงเจตจำนงเป็นผู้สมัคร ส.ส.ภาคอีสาน พรรคสร้างอนาคตไทย เพื่อฝากตัวเข้าไปทำงานให้พี่น้องประชาชนภาคอีสาน จำนวน 32 คน ประกอบด้วย

จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นางสาวโยธากาญจน์   ฟองงาม นายเชิดศักดิ์  โภคกุลกานนท์ นายสุทธิชัย   จรูญเนตร นางสาวตวงทิพย์  จินตะเวช นายเสกสรร กอคูณ นายจำลอง พรมสวัสดิ์ นายวิชัย สวัสดิภาพ

จังหวัดยโสธร ได้แก่ นายสนุก สิงห์มาตร นายชื่น วงษ์เพ็ญ

จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นายวิเนตร ดอนเส นายจิรายุ โชติศิลา

จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ นายทวีศักดิ์   ปทุมลี นายวิริยะ ทองผา

จังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายชัยมงคล ไชยรบ นายเชิดชัย สิงห์มหันต์ นายไพบูลย์ มาตยาคุณ

จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ นางสาวนงลักษณ์ ทุงจันทร์ นายอัษฎา วนาทรัพย์ดำรง นายประวัติ กองเมืองปัก ดร.ประสาทพร สีกงพลี

จังหวัดหนองบัวลำภู คือ นางศรัณยา สุวรรณพรหม

จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ นายราชัน  วรรณจงคำ นายแพทย์ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ นางสาวสุนทรี   ชัยวิรัตนะ

จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายโกเมนทร์   ทีฆธนานนท์ นายชัยฤทธิ์  เขาวงศ์ทอง นายมนตรี พึ่มชัย นายมานิต อินคำคา

จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ ดร.สิทธิศักดิ์   พัฒนชัย นายวิทยา ภูมิเหล่าแจ้ง

จังหวัดสุรินทร์ คือ นางสาวจินตนา  กลั่นแก้ว

จังหวัดบุรีรัมย์ คือ นายประกิจ พลเดช

Related Posts

Send this to a friend