POLITICS

‘ศักดิ์สยาม’ เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความ ปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า


‘ศักดิ์สยาม’ เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่าในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 163 ปี 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า(จท.) ครบรอบ 163 ปี พร้อมทั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ จท. เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในโอกาสที่ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการคมนาคมทุกมิติ โดยได้มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางน้ำ ด้วยการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุดที่มีปริมาณการขนส่งสินค้าเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ (Land brige) ชุมพร – ระนอง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันซึ่ง จท. จะต้องเร่งศึกษา พัฒนา และปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยรวมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่าได้ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน รวมทั้งพัฒนาภารกิจมาอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล มุ่งสู่ “MD NEXT 2023” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความสะดวก ทั่วถึง และปลอดภัย อาทิ การพัฒนาศักยภาพการขนส่งทางน้ำ การพัฒนามาตรการความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ การพัฒนายกระดับท่าเรือโดยสาร (Smart Pier) ในแม่น้ำเจ้าพระยา และการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ทั้งแม่น้ำ คูคลอง และชายฝั่งทะเล จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนว่ากรมเจ้าท่าได้มุ่งมั่นและพัฒนา เพื่อยกระดับการบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด 

กลไกสำคัญที่ทำให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นและเข้มแข็ง คือ ผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จท. ทุกคนที่ต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทกำลังกายและความสามารถ ในการผลักดันกระบวนการภารกิจต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศก้าวสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคง 

ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้ปรับปรุงและพัฒนาทั้งด้านการบริหารงาน สถานที่ และบุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เป็นองค์กรที่ตื่นตัวในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นับเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในอนาคต 

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ภายใต้โครงการระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างและอันดามัน (VTS 3) เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย การตรวจตรา ดูแล และติดตามเส้นทางการเดินเรือทั้งในและต่างประเทศ ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในทะเล และเป็นศูนย์กลางในการประสานระบบสื่อสารทางทะเล พร้อมบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งทางน้ำเพื่อประโยชน์ของประเทศ 

รวมทั้งช่วยสนับสนุนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  (ศรชล.) ในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มศักยภาพเส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ สอดคล้องตามอนุสัญญาความตกลงระหว่างประเทศ  ที่ประเทศไทยให้สัตยาบันเป็นภาคีในอนุสัญญาต่าง ๆ กับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) โดยมีสถานีลูกข่ายในชายฝั่งอ่าวไทย 12 สถานีสถานีลูกข่ายในชายฝั่งอันดามัน 11 สถานี และศูนย์ปฏิบัติการระบบตรวจการณ์ 2 แห่ง 

เมื่อเชื่อมโยงกับระบบตรวจการณ์เดิมในระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เฉพาะอ่าวไทยตอนบน และมีสถานีลูกข่าย 10 สถานี จะทำให้มีสถานีลูกข่ายตรวจการณ์เป้าในทะเลของประเทศ รวมทั้งสิ้น 33 สถานีและศูนย์ปฏิบัติการฯ รวม 3 แห่ง ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมการเดินเรือและการขนส่งสินค้าทางน้ำของประเทศไทย ด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างเต็มระบบ 

รวมทั้งสร้างโอกาสในการแข่งขันของประเทศ โดยในปี 2566 ประเทศไทยจะเข้ารับการตรวจการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยให้สัตยาบันไว้กับ IMO ซึ่งความพร้อมในระบบต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการฯจะแสดงให้ผู้ตรวจสอบได้เห็นว่า ประเทศไทยได้นำระบบมาใช้กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติของเรือ ท่าเรือ และการตรวจสอบมาตรฐานคนประจำเรืออย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน IMO และในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกรมเจ้าท่าได้เตรียมความพร้อมของระบบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว โดยศูนย์ปฏิบัติการฯ จะสร้างเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความอุ่นใจในการแจ้งเตือนภัย และเป็นศูนย์อำนวยการในการบริการ กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งทางน้ำของประเทศ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารบุคลากร และเจ้าหน้าที่ของ จท. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา จท. ครบรอบ 163 ปี ซึ่งนับเป็นหน่วยงานราชการที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ จท. และมอบมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณรางวัลคนต้นแบบ และหน่วยงานต้นแบบ จท. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของ จท. มีพลังร่วมกันพัฒนากรมเจ้าท่า สู่“MD NEXT 2023” เพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

Related Posts

Send this to a friend