POLITICS

รัฐสภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแล้ว สร้างสถิติใช้เวลาพิจารณานานสุด

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา วาระพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ได้พิจารณาในวาระสองแล้วเสร็จและได้ลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ โดยมติเสียงข้างมาก 494 เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 40 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

พร้อมกับเห็นชอบกับข้อสังเกตุของกมธ. ก่อนที่จะส่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… ถือเป็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปประเทศฉบับแรกที่รัฐสภาเห็นชอบโดยใช้การประชุมต่อเนื่องยาวนานที่สุด ถึง 7 ครั้ง ขณะเดียวกันยังเป็นร่างกฎหหมายที่ใช้เวลาพิจารณาในชั้นกรรมาธิการฯ นานถึง 1 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่ที่รัฐสภา ลงมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ขณะเดียวกัน พบว่า กมธ.ที่ทำหน้าที่พิจารณาในวาระสองนั้น ต้องออกจากตำแหน่งไปถึง 2 คน ได้แก่ นายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ และนายวิเชียร ชวลิต อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นอกจากนี้ พบว่านายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่ทำหน้าที่ประธานกมธ. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะต้องคดีทุจริต

Related Posts

Send this to a friend