POLITICS

นายกฯ กล่าวปาฐกถา “วันข้อมูลเปิดนานาชาติ 2565”

นายกฯ กล่าวปาฐกถา “วันข้อมูลเปิดนานาชาติ 2565” เน้นย้ำการพัฒนาที่ทันสมัย เชื่อมโยง และโปร่งใส มุ่งสู่การบริหารงานภาครัฐด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง

วันนี้ (วันที่ 5 มี.ค. 65) เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวปาฐกถาและมอบนโยบายผ่านระบบวีดิทัศน์ ในงาน “วันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565” (International Open Data Day 2022) โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของปาฐกถา ดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2565 นี้ ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยที่ผ่านมา รัฐบาลตระหนักดีถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และปริมาณข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้น จึงได้วางรากฐานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และได้บูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูล และนำข้อมูลไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐที่มุ่งเน้นความโปร่งใส และในวันนี้ได้มีการเปิดตัวโครงการ Open Data Hackathon 2022 เป็นการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านบริหารจัดการข้อมูล และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการให้บริการระบบฐานข้อมูลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การจัดงานในครั้งนี้จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างระบบฐานข้อมูลเปิดที่มีความทันสมัย เชื่อมโยง โปร่งใสเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งพัฒนาไปสู่การบริหารงานภาครัฐด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินหน้าอย่างมั่นคง และประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

อนึ่ง งานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ภายใต้หัวข้อ “ปลดล็อคข้อมูลเพื่อนวัตกรรม สู่ ชีวิตที่ดีขึ้น” (Unlock data to Innovation for A better Life) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชน

Related Posts

Send this to a friend