POLITICS

ปชป.ขอบคุณ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาล-ฝ่ายค้านที่ ไว้วางใจ เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ

วันนี้ (4 ก.ย 64) นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ที่ได้ลงมติไว้วางใจให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

“มี ส.ส. เป็นจำนวนมากที่ได้ฟังการชี้แจงของนายเฉลิมชัย แล้วยอมรับว่า ชี้แจงได้ดี มีเหตุผล ไม่มีเรื่องทุจริตใดๆ ไม่ได้ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย และคำชี้แจงของนายเฉลิมชัย ทำให้ประชาชนได้เห็นความตั้งใจในการทำงาน ด้วยความมุ่งมั่น ที่คิดถึงประชาชนและพี่น้องเกษตรกรเป็นที่ตั้ง ข้อเท็จจริงที่สำคัญผลจากการทำงานของนายเฉลิมชัย มีมากมายหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นระบบและยั่งยืน การทำงานทุกอย่างแน่นอนว่ามีทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานเพื่อมุ่งแก้ปัญหาในระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชน แต่หลักการที่สำคัญถ้าตั้งต้นด้วยยึดประโยชน์ของส่วนรวมย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเกือบทุกจังหวัดทำงานร่วมกับนายเฉลิมชัยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน โดยนายเฉลิมชัยไม่ได้แบ่งว่า ใครจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล เพราะประชาชนในทุกเขตพื้นที่คือสิ่งสำคัญที่นายเฉลิมชัย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยึดมั่นเสมอว่าประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ส.ส. ทุกคนจะทราบการทำงานของนายเฉลิมชัยเป็นอย่างดี”

นายราเมศ กล่าวตอนท้ายว่า การตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยผ่านการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจคือสิ่งที่สวยงาม ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ ทุกคนก็ต้องเข้าใจ แต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ ต่อจากนี้ทุกคนก็ต้องร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

Related Posts

Send this to a friend