POLITICS

กทม.สรุปยอดวันสุดท้าย สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.31 คน-ส.ก. 382 คน

กทม. สรุปยอดวันสุดท้าย สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. 31 คน-ส.ก. 382 คน เร่งตรวจคุณสมบัติผู้สมัครภายใน 7 วัน พร้อมประกาศชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 26 เม.ย.นี้

วันนี้ (4 เม.ย.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

นายขจิต เปิดเผยว่า ภาพรวมการรับสมัครระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 – 4 เมษายน 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 31 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครชาย 25 คน ผู้สมัครหญิง 6 คน ผู้สมัครอายุมากสุดคือ นายวิทยา จังกอบพัฒนา อายุ 75 ปี ผู้สมัครอายุน้อยที่สุด คือ น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ อายุ 43 ปี เรียงตามหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
หมายเลข 2 พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล
หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล
หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
หมายเลข 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ
หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล
หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
หมายเลข 9 นางสาววัชรี วรรณศรี
หมายเลข 10 นายศุภชัย ตันติคมน์
หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี
หมายเลข 12 นายประยูร ครองยศ
หมายเลข 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์
หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา
หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที
หมายเลข 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์
หมายเลข 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ
หมายเลข 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์
หมายเลข 19 นายไกรเดช บุนนาค
หมายเลข 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ
หมายเลข 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ
หมายเลข 22 นายวรัญชัย โชคชนะ
หมายเลข 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์
หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต
หมายเลข 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ
หมายเลข 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ
หมายเลข 27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์
หมายเลข 28 นายสราวุธ เบญจกุล
หมายเลข 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม
หมายเลข 30 นายพงศา ชูแนม
หมายเลข 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา

ส่วนผลการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 50 เขต มีทั้งสิ้น 382 คน โดยเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. มากสุด ได้แก่ เขตสวนหลวง และเขตดุสิต 10 คน เขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. น้อยสุด จำนวน 8 เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบางซื่อ และเขตคันนายาว มีผู้สมัครทั้งสิ้น 6 คน

สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จัดทำประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สามารถจัดทำได้ 2 ประการ ดังนี้

1.ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวนไม่เกิน 10 เท่าของหน่วยเลือกตั้ง

2.ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวนไม่เกิน 5 เท่า ของหน่วยเลือกตั้ง โดยขอความร่วมมือผู้สมัครรับเลือกตั้งในเรื่องการปิดประกาศและการติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้ประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ผู้สมัครสามารถดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เว็บไซต์ โซเชียลมิเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล์ หรือ SMS จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง หรือเวลา 18.00 น. วันที่ 21 พ.ค.65

นายขจิต กล่าวต่อว่า หลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. แล้ว ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้สมัคร ณ สถานที่เลือกตั้ง ภายใน 7 วัน หรือภายในวันที่ 11 เม.ย.นี้ จากนั้นจะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้งและ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 26 เม.ย.65 โดยส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านภายในวันที่ 6 พ.ค.65 ซึ่งหากมีการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ ต้องดำเนินการภายในวันที่ 11 พ.ค.65

สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากจำนวนประชากรผู้อาศัยในกรุงเทพฯทั้งหมด 5,523,676 คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง4,374,131 คน (ข้อมูลคำนวณถึงวันที่22 พ.ค.65) แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 1,996,104 คน เพศหญิง จำนวน 2,378,027 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 6,817 หน่วย แบ่งเป็นอาคาร 2,909 หน่วย เตนท์ 3,908 หน่วย

ส่วนผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่อาจไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 2 ช่วง คือ ก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.65 และ หลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23-29 พ.ค.65

ด้านนายสมชัย กล่าวว่า หน่วยเลือกตั้ง 50 เขต มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 6,817 หน่วย แบ่งเป็นอาคาร 2,909 หน่วย เต้นท์ 3,908 หน่วย โดยแต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง รวม 13 คน แบ่งเป็น กรรมการประจำหน่วย 9 คน ตำรวจ 2 คน อาสาสมัคร 2 คน ส่วนการนับคะแนนจะทำการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และส่งผลการนับคะแนนมาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่กรุงเทพมหานคร รวบรวมรายงานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

Related Posts

Send this to a friend