POLITICS

รมว.แรงงาน ขานรับ เอ็มโอยู สั่งตั้งคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันนี้ (4 มี.ค. 64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มเปราะบางในทุกมิติอย่างยั่งยืน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล ซึ่งเมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา ผมได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธี ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล สำหรับขอบเขตความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน เป็นการบริการจัดหางานในประเทศให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีงานทำและมีรายได้ที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต ตลอดจนแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาผีมือให้แก่ครัวเรือนเปราะบาง ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นายสุชาติ ยังได้กล่าวถึงในส่วนของกระทรวงแรงงานว่า “ผมได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงแรงงาน ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านแรงงานทุกมิติ”

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักๆ ดังนี้ กรมการจัดหางานจะแนะแนวอาชีพและหางานให้ทำ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพัฒนาทักษะฝีมือและอบรมการประกอบอาชีพอิสระ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเข้าไปช่วยดูแลและคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจะเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบาง เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานต่อไป

Related Posts

Send this to a friend