POLITICS

กกต.จับมือ อว.บรรจุวิชา ‘พลเมืองเข้มแข็ง’ ใน ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

กกต.จับมือ กระทรวง อว.บรรจุวิชา ‘พลเมืองเข้มแข็ง’ ใน ม.ราชภัฏ 38 แห่ง ปั้นพลเมืองคุณภาพ รักประชาธิปไตย

วันนี้ (3 พ.ย. 64) นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ

นายธวัชชัย กล่าวว่า กกต. จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยผลักดันหลักสูตรวิชา “พลเมืองเข้มแข็ง” ให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป ส่งเสริมให้จัดกิจกรรม เช่น ค่ายอาสาประชาธิปไตย จัดประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย จัดอบรมให้ความรู้กับประธานนักศึกษา เพื่อสร้างแกนนำพลเมืองคุณภาพ พัฒนาให้เป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก่อนที่จะขยายผลไปยังนักเรียนในสถานศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

โดย กกต. และกระทรวง อว.จะกำหนดนโยบาย เช่น จัดทำคู่มือการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพลเมืองคุณภาพ การพัฒนาหลักสูตร การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังเตรียมจัดตั้งศูนย์อบรมประชาธิปไตย ระดับตำบล 7,256 แห่ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปด้วย

“ปัจจุบันสังคมไทยประสบปัญหาขาดความรู้การเมืองที่ถูกต้อง เกิดความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ บิดเบือนประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ทางการเมือง”

ระยะแรกจึงจะร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง อว. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองประชาธิปไตย 

ส่วนกรอบเนื้อหาหลักการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้แก่

1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

3.การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

4.ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย 

5.คุณลักษณะความเป็นพลเมืองระบอบประชาธิปไตย 

6.การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม 

7.การเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน 

8.การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.เอนก กล่าวว่า กระทรวง อว.ยินดีให้ความร่วมมือสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสม อยากให้การเรียนรู้สนุกและรื่นเริง อาจจะตั้งตำแหน่งยุวทูตให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมหารือกับอินฟลูเอนเซอร์เพื่อออกแบบกิจกรรมให้น่าสนใจ

Related Posts

Send this to a friend