POLITICS

มติร่วม 5 ฝ่าย ผ่อนปรนมาตรการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 เดือน

วันนี้ (2 พ.ค. 65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมครั้งที่แล้ว มอบหมาย 5 ฝ่าย ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอนาคต ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง , ผู้แทนสภาเกษตรกรที่เกี่ยวกับข้าวโพดและสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง , สมาคมการค้าพืชไร่ , สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมูและไก่เนื้อ และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์

ผลการประชุม มีข้อสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดในวันนี้ ประกอบด้วย
1.ยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ในการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วนเป็นการชั่วคราวก่อน คือระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการผ่อนปรนมาตรการที่กำหนดไว้เดิมในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดในประเทศ
2.เพิ่มโควต้านำเข้าข้าวโพดจากเดิมกำหนดไว้ 54,700 ตัน เป็นไม่เกิน 600,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2565 จะมีผลให้ลดภาษีนำเข้าข้าวโพดจากอัตรา 20% เป็น 0% เป็นการชั่วคราว ในช่วง 3 เดือนนี้
3.การนำเข้าช่องทางอื่นตามปกติ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยจับคู่ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอในประเทศในช่วง 3 เดือนนี้ต่อไป

สำหรับการกำหนดให้นำเข้าวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ได้ 3 ช่องทาง มีปริมาณรวมกันไม่เกิน 1,200,000 ตัน ตั้งแต่เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อชดเชยส่วนที่ยังขาดอยู่ให้มีเหลือพอใช้หนึ่งเดือน และให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย เพื่อติดตามประเมินการผลดำเนินการทั้งหมดและสามารถเสนอให้ทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการต่อไปได้เพื่อความเหมาะสม

Related Posts

Send this to a friend