POLITICS

‘พาณิชย์’ ค้านสหรัฐฯ เปิดไต่สวน AC ยืนยันผู้ส่งออกไทยไม่ได้หลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผานมา กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ลงประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน แจ้งเปิดไต่สวน “การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน” (Anti-Circumvention: AC) สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งออกจาก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และไทย เพราะเห็นว่าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งออกจาก 4 ประเทศดังกล่าว เป็นการนำเข้าชิ้นส่วนจากจีนมาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วส่งออกไปสหรัฐฯ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) ที่สหรัฐฯ ใช้บังคับกับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งออกจากจีน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า ที่ผ่านมาได้รับทราบการยื่นคำขอของผู้ผลิตสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ คือ บริษัท Auxin Solar Inc. เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดไต่สวน AC สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งออกจาก 4 ประเทศดังกล่าว ขณะที่กรมฯ ได้แจ้งผู้ส่งออกไทยให้ทราบโดยทันที และได้มีการประสานอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความคืบหน้า โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 กรมฯ ได้มีหนังสือถึงกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยื่นคัดค้านการเปิดไต่สวนดังกล่าวแล้ว ด้วยเหตุผลว่า สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยมีกระบวนการผลิตที่มีการแปรสภาพอย่างเพียงพอ ไม่ใช่กระบวนการผลิตเพียงเล็กน้อย จึงไม่เข้าข่ายการหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD ที่สหรัฐฯ ใช้บังคับกับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จากจีน พร้อมเรียกร้องให้ยกเว้นสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกจากไทย ออกจากขอบเขตการไต่สวน

วันที่ 29 มีนาคมที่ผานมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ คัดค้านการเปิดไต่สวนกรณีดังกล่าวอีกฉบับด้วย ซึ่งตามกระบวนการไต่สวน AC ของสหรัฐฯ เมื่อมีประกาศเปิดไต่สวนแล้ว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะส่งแบบสอบถามให้กับผู้ส่งออกไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริง ขณะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอดกระบวนการไต่สวนเช่นกัน

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะประชุมหารือกับผู้ส่งออกไทย เพื่อเตรียมพร้อมแก้ต่างในกรณีดังกล่าว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้นภายใน 150 วัน จากนั้นจะมีประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดภายใน 300 วัน นับจากวันที่ประกาศเปิดไต่สวนลงใน Federal Register หากผลการไต่สวนพบว่าผู้ส่งออกรายใดหลบเลี่ยงฯ จริง สหรัฐฯ จะขยายการเรียกเก็บอากร AD/CVD กับผู้ส่งออกรายนั้น ตามอัตราอากร AD/CVD ที่เรียกเก็บจากจีน

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ยังพบว่า ประเทศไทยส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีตลาดส่งออกหลักได้แก่ สหรัฐฯ เวียดนาม ฮ่องกง ญี่ปุ่น และจีน โดยในปี 2564 ไทยส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 1,069.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.10 ของปริมาณการส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดของไทย

Related Posts

Send this to a friend