TRAVEL

ประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าไทย เริ่ม 1 เม.ย 65

กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศออกประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผู้ได้รับอนุมัติ Thailand Pass และมีกำหนดเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 สามารถเดินทางเข้าไทยโดยใช้มาตรการใหม่ได้ ดังนี้

 1. ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง
 2. ลดระยะเวลาพำนักในพื้นที่ Sandbox เหลือ 5 วัน
 3. ลดระยะเวลากักตัวของมาตรการ AQ (Alternative Quarantine) เหลือ 5 วัน สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และได้รับวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับวัคซีน
 4. ใช้มาตรการ Test and Go ตามเดิม
 5. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass และมีกำหนดเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 สามารถเดินทางเข้าไทยโดยใช้มาตรการใหม่

การเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test and Go

ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยในระบบ Test and Go มีหลักเกณฑ์ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. หรือกระทรวงสาธารณสุข หรือ WHO) และได้รับวัคซีนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง โดยต้องผ่านการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass

 1. ลงทะเบียนระบบ Thailand Pass ใช้เวลาพิจารณา 3-7 วัน
 2. เดินทางจากสนามบิน / ด่านตม. ไปโรงแรมด้วยพาหนะของโรงแรมในรู)แบบ sealed route
 3. ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ในวันแรกและรอผลตรวจที่โรงแรม
 4. ตรวจ ATK ด้วยต้นเองในวันที่ 5-6 และรายงานผลตรวจผ่านช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการได้รับวัคซีน
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+/AQ และค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ชุดตรวจ ATK 1 ชุดและพาหนะรับส่งจากสนามบิน
 4. ประกันภัยที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในวงเงินไม่น้อยกว่า USD 20,000

Related Posts

Send this to a friend