POLITICS

รมว.คมนาคมออกมาตรการเร่งด่วนเข้มงวดรถโดยสารสาธารณะ หวังลดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักการวิจัย ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และให้กำหนดจุดจอดพักรถโดยสาร สาธารณะทุกๆ 90 กิโลเมตร เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผู้ขับขี่ และตรวจสภาพรถให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัย โดยให้ประสานขอความร่วมมือใช้พื้นที่จากสถานบริการน้ำมันในจุดที่เหมาะสมและจัดเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการและเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วงเงินประมาณ 2,200 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีรถโดยสารสาธารณะที่จะต้องเข้ารับการตรวจสอบ 150,747 คัน และผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ 1,203,790 คน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ ส่วนมาตรการตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารและผู้ขับขี่ในทางหลวงแผ่นดิน 111 สายทาง รวมระยะทาง 22,048 กิโลเมตร จะมีจุดตรวจสอบทั้งสิ้น 245 จุด

Related Posts

Send this to a friend