POLITICS

‘ไทยสร้างไทย’ ชงสภาฯ ถก กม.บำนาญ ปชช. เดือนละ 3,000 บาท

ตอบรับกระแสสังคมผู้สูงวัย หวังให้มีรายได้ยังชีพ ลดภาระค่าใช้จ่าย และเข้าถึงการรักษาพยาบาล

วันนี้ (4 ก.ค. 65) พรรคไทยสร้างไทย นำโดย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรค ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ และ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บำนาญแห่งชาติและสวัสดิการผู้สูงอายุ พ.ศ. … ยื่นต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรบรรจุเป็นวาระพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ ณ ห้องรับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

คุณหญิงสุดารัตน์ แถลงข่าวว่า ในหลักการของพรรค ประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ซึ่งเรามีหลักคิดว่า คนไทยทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดจนแก่ นำมาสู่นโยบายการดูแลทารกในครรภ์ ช่วงวัยเรียน วัยทำงาน และวัยเกษียณ เราได้ทำกฎหมายฉบับนี้เสร็จก่อน จึงยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายต่อไป

“ถือเป็นพระราชบัญญัติที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด จากการเดินสายคาราวานสร้างไทย ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี”

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงเป้าหมายว่า ต้องการดูแลผู้สูงวัยที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ หลังจากเราก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มขั้น เป็นประเทศแรกของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เราไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุมีรายได้น้อย ยากจน และสุขภาพไม่ดี ซึ่งจะเป็นภาระการรักษาพยาบาลของรัฐ ข่ดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศ

“จึงเป็นความจำเป็นที่เราต้องหันมาดูแลผู้สูงวัยอย่างจริงจัง ผ่านการมุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างสุขภาพ ด้วยร่าง พ.ร.บ. บำนาญประชาชนฯ เดือนละ 3,000 บาท ที่คำนวณมาจากเส้นความยากจน”

คุณหญิงสุดารัตน์ ยังชี้แจงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากร่างกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ ทำให้ผู้สูงวัยมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ทำให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสามารถทำงานได้ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประเทศและครอบครัว ทำให้ลดภาระของลูกหลานในการเลี้ยงดูผู้สูงวัย และทำให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

ด้าน ดร.โภคิน กล่าวว่า เราจำเป็นต้องดูแลผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปตามรัฐธรรมนูญ ตอนนี้เรามีเบี้ยผู้สูงอายุอยู่จาก 700-1,250 บาท แต่เมื่อเส้นแบ่งความยากจนอยู่ที่ 2,700-2,800 บาท ทำให้เราต้องกำหนดให้สูงขึ้นผ่านการร่างกฎหมายนี้ จึงหวังให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างกฎหมายนี้

Related Posts

Send this to a friend