POLITICS

นายกฯ วอนประชาชนเข้าใจปัญหาภัยแล้ง ย้ำรัฐบาลมีแผนบริหารจัดการน้ำ แต่ยอมรับบางพื้นที่ น้ำต้นทุนน้อย เข้าไม่ถึง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งว่า ขณะนี้ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ ขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง เพื่อบูรณาการทำงานของสำนักทรัพยากรนำ้แห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ สำหรับการวางแผนระยะยาวในการเก็บน้ำการพร่องน้ำ ในพื้นที่ต่างๆ ที่ผ่านมามีหลายโครงการที่ทยอยทำไปแล้ว ซึ่งถือว่าใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก โดยในบางพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ก็จะส่งผลให้ขาดแคลนน้ำ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำเกษตร เช่น การปลูกพืชพลังงาน เพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ทั้งนี้การตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนก็จะต้องเป็นระบบในการบริหารจัดการ ซึ่งเรื่องนี้ตนเองได้สั่งการไปแล้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่าแม้จะมีการบริหารจัดการน้ำ แต่ต้องยอมรับว่าในบางพื้นที่อาจจะไม่ทั่วถึง เพราะต้องดูที่ต้นทุนน้ำในแต่ละพื้นที่ด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่น เช่น การขุดลอกคูคลอง การขุดบ่อ ซึ่งในขณะนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาวิธีการขุดดินแลกบ่อ ขุดดินแลกน้ำ โดยนำดินไปขายให้กับพ่อค้า ซึ่งตามกฏหมายสามารถทำได้ แต่สิ่งสำคัญคือประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค หากไม่มีน้ำประปา พร้อมกันนี้เตรียมการผ่านงบประมาณในการจ้างงานในพื้นที่ เพื่อให้ทุกตำบลทุกหมูบ้านเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ เช่น การสร้างถนนคอนกรีต ถนนยางพารา เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend