POLITICS

“ธรรมนัส” คิกออฟ ปลูกพืชฟื้นฟูหลังน้ำลด พร้อมมอบ ส.ป.ก. 4-01 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ุสร้างรายได้ในพื้นที่นาข้าวหลังน้ำลด ที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้าและปอเทือง ให้เกษตรกรและชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ โดยร่วมหว่านและขับรถไถเกลี่ยเมล็ดด้วย

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถสร้างรายได้ จากการเก็บเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายให้กับกรมพัฒนาที่ดิน ในราคากิโลกรัมละ 23 – 25 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนและปรับปรุงดินในพื้นที่อื่นต่อไป

โดยวันนี้มีเกษตรกรเข้ารับเมล็ดพันธุ์จำนวน 175 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ รวมทั้งมอบข้าวสารให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกร จำนวน 400 ชุด เพื่อเยียวยาหลังน้ำลด หลังจากนี้จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่อื่นๆต่อไป

นอกจากนี้ร.อ.ธรรมนัส ยังได้มอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 50 ราย ซึ่งในอำเภอเขื่องทั้ง 18 ตำบล เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 13 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 90,000 ไร่ ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินไปแล้ว 53,000 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 9,251 ราย

Related Posts

Send this to a friend