POLITICS

‘จะนะรักษ์ถิ่น’ พอใจมติ ครม.เตรียมเดินทาง กลับจะนะ พรุ่งนี้เช้า

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น แถลงการณ์รับมติ ครม. พึงพอใจตามข้อเรียกร้องให้สภาพัฒน์ฯ และสถาบันวิชาการสงขลา เป็นผู้ประเมิน SEA พร้อมเตรียมเดินทางกลับจะนะ พรุ่งนี้เช้า 

วันนี้ (14 ธ.ค. 64) เวลา 20.30 น. นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนนำเอกสารร่างมติ ครม. พร้อมลงนามรับรองว่าเป็นเอกสารจริงมามอบให้เครือข่าย #จะนะรักษ์ถิ่น ตรงตามข้อเรียกร้องที่เสนอ ซึ่งรอด้านรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ลงนามในวันพรุ่งนี้ ระหว่างเจรจาให้ยุติการชุมนุม และรัฐบาลในเตรียมรถบัสนำส่งชาวบ้านกลับ อ.จะนะ จ.สงขลา ไว้แล้ว

นายประสิทธิชัย หนูนวล เลขาธิการคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) พร้อมตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่า วันนี้ทางเครือข่ายได้ข้อสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรว่า มติ ครม.เป็นไปตามที่พวกเราเรียกร้อง เรารับได้ ต้องขอบคุณทุกคน ทุกเครือข่าย ที่มาร่วมกันต่อสู้ แต่เรื่องนี้ยังไม่จบลงง่ายๆ เพราะยังมีกลุ่มที่สนับสนุนให้โครงการยังดำเนินต่อ ซึ่งในวันที่ 15 ธ.ค. นี้ต้องจับตาการเดินทางไป ศอ.บต. ของนายกรัฐมนตรีด้วยว่าจะเป็นอย่างไร 

ที่ประชุมครม.ได้มีมติ ระบุดังนี้

1. รับทราบข้อเรียกร้องของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นตามที่คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้า แห่งอนาคต” เสนอ 

2. มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของภาคประชาชน เช่น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฯลฯ 

รวมถึงผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้เป็นที่ยุติก่อนการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการให้เป็นตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 

3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

ด้าน ไครียะห์ ระหมันยะ เปิดเผยถึงความรู้สึกหลังได้รับทราบมติครม.ครั้งนี้ว่า หยุดเรียนและจากบ้านมาหลายวัน ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจมาช่วยเหลือพี่น้องจะนะในวันนี้ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากว่าสิ่งที่รัฐฯกลัวมากที่สุด คือการที่ประชาชนทุกคนที่กำลังจะมารวมกัน ณ ที่แห่งนี้ ชาวบ้านต้องดิ้นรน หลายคนต้องเสียสละหลายอย่างกว่าที่จะขึ้นมาที่นี่ได้ 

วันนี้ผลออกมาเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งของพี่น้องจะนะ เพราะว่าผลที่ออกมามันจะเป็นสะพานที่จะนำไปสู่ชัยชนะของพี่น้องจะนะ “จะนะจะชนะ” ซึ่งอยากใช้คำว่าชนะไปเลย อีกทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของโลกจะยังคงอยู่ที่จะนะต่อไป ไครียะห์ กล่าว 

ภายหลังจากเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้รับเอกสารมติ ครม. พร้อมกับอ่านแถลงการณ์แล้ว ชาวบ้านจึงได้การเก็บข้าวของอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากบริเวณพื้นผิวสะพานชมัยมรุเชฐ และแยกพาณิชยการ ออกมายังบริเวณถนนพระราม 5 เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ (15 ธ.ค. 64) โดยจะมีรถโดยสารจากหน่วยงานรัฐฯ ดำเนินการส่งชาวบ้านถึงพื้นที่ อำเภอจะนะ จ.สงขลาต่อไป

Related Posts

Send this to a friend