HUMANITY

“อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” สร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ. ชลบุรี เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 60 คน เป็นเด็กนักเรียนไทย 30 คน และเด็กต่างด้าว 30 คน ประกอบด้วย เด็กพม่า 20 คน และเด็กกัมพูชา 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำ จากอาชีพรับจ้างทำไร่อ้อย ตัดอ้อย รับจ้างแยกขยะ และหาของเก่าเพื่อนำไปขายต่อ

ด้วยฐานะและสภาพความเป็นอยู่ทำให้เด็กหลายครอบครัวขาดโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการที่ดี โรงเรียนจึงเป็นแหล่งที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้บริโภคอาหารคุณภาพอย่างเพียงพอ ซึ่งโรงเรียนบ้านบึงกระโดน ฯ ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน ) หรือ ซีพีเอฟ ให้เข้าร่วม “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ตั้งแต่ปี 2558 เริ่มต้นจากกกิจกรรมปลูกผักปลอดสาร เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ตะไคร้ พริก มะเขือ ซึ่งที่ผ่านมา ผลผลิตจากแปลงผักสวนครัวของโรงเรียน นำส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้ชุมชน

ปีนี้ โรงเรียนต่อยอดกิจกรรมในโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ทำให้นักเรียนมีแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่ไว้รับประทาน บรรเทาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ยกระดับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ส่งเสริมอาชีพ และทักษะให้นักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนได้

คุณครูอภิสรา แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียน เล่าว่า การสร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โรงเรียนเข้าร่วมโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว และการเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให้นักเรียนมีแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ไก่ไว้รับประทาน และยังเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวด้วยว่า โรงเรียนฯเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนในชั่วโมงสุดท้ายของวันพุธของทุกสัปดาห์ โดยจัดกิจกรรมเชิงนวัตกรรม“หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการอาชีพ : ONE CLASS ONE PROJECT” โดยชั้น ป. 1 ทำโครงงานแปรรูปจากกล้วย เป็นผลผลิตจากต้นกล้วยที่ปลูกในรั้วโรงเรียน ชั้น ป.2 และ ป.3 จัดทำโครงการปลูกผักสวนครัว ผลผลิตจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันและชุมชน ชั้นป.4 ทำโครงงานทำไข่เค็ม ชั้น ป.5 จัดทำโครงการทำน้ำสมุนไพร และชั้น ป.6. จัดทำโครงงาน งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น กล่องนม ถุงนม

ผลสัมฤทธิ์จากการส่งเสริมเด็กๆ เข้าถึงอาหารและโภชนาการที่ดี ช่วยบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการในเด็ก จากข้อมูล ปี 2562 พบว่าจำนวนนักเรียน 83 % ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งดีขึ้นกว่าปี 2561 ที่มีจำนวนของนักเรียนที่ไม่มีภาวะทุพโภชนาการอยู่ที่ประมาณ 75 %

สำหรับโครงการ “ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” มุ่งมั่นร่วมส่งเสริมเด็กและเยาวชนบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน สร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ในโรงเรียนทั้งในเขตเมืองและในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงอาหาร เติบโตอย่างสมวัยทั้งทางร่างกาย และสติปัญญา

Related Posts

Send this to a friend