HUMANITY

ชวนร่วมงาน นิทรรศการรอยยิ้มกับศิลปะนอกกรอบ พร้อมชมการแสดงภาพสามมิติ จากศิลปินกลุ่ม MBH

วันนี้ (4 ก.ย. 66) นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดนิทรรศการรอยยิ้มกับศิลปะนอกกรอบ โดยมี มาลินี สงวนสัตย์ ประธานกลุ่ม MBH Made By Heart และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ เวทีเล็ก พื้นที่ Event Metro Art Zone A สถานี MRT พหลโยธิน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานนิทรรศฯ จะได้ชมงานแสดงภาพสามมิติ จากศิลปินกลุ่ม MBH Made By Heart รวม 12 ชิ้น และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สนับสนุนศิลปินคนพิเศษ วันนี้ถึง 17 กันยายนนี้

สำหรับกลุ่ม MBH Made By Heart เป็นกลุ่มที่ทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินคนพิเศษด้วยศิลปะ และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ พร้อมเปิดตลาด ให้ผู้ร่วมโครงการจำหน่ายสินค้า โดยออกบูธ และจัดนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง เริ่มแรกกลุ่มนี้ถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเด็ก Autistic โดยมีครูต้อย-นฤมล ตันติสัจจธรรม ซึ่งสอนศิลปะให้เด็กพิเศษมามากกว่า 5 ปี เป็นผู้รวบรวมผู้ปกครองที่ทุ่มเทเรื่องพัฒนาการของลูกๆ และมุ่งหวังหาแนวทางเพื่อให้เด็กๆ สามารถเดินก้าวต่อไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนำผลงานของศิลปินเด็กพิเศษ มาสร้างสรรค์บนผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายตามสถานที่ ที่ได้รับการอนุเคราะห์ จนสร้างรายได้ให้แก่เด็กๆ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี

เริ่มแรกชื่อของกลุ่มคือ MBH Autistic ต่อมามีสมาชิกเด็กธรรมดา CP (Cerebral Palsy) สภาวะพิการทางสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง เด็กตาวน์ชินโตรม และเต็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่สนใจเรียนศิลปะ ทางกลุ่มมุ่งเน้นการนำศิลปะ มาช่วยให้สมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเด็กพิเศษ ศิลปะชนิดนี้เรียกกว่าศิลปะบำบัด เนื่องจากสมาชิกมีหลากหลายรูปแบบทางกลุ่ม จึงเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น MBH Made By Heart

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนิทรรศการ รอยยิ้มกับศิลปะนอกกรอบ ดังนี้

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจงานด้านศิลปะกับศิลปินคนพิเศษและผู้ดูแล
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะให้กับศิลปีนคนพิเศษและผู้ดูแล
3.เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะของศิลปินคนพิเศษ และผู้ดูแลคนพิการให้ความรัก และเห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ
4.เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือก ในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ให้ศิลปินคนพิเศษและผู้ดูแล
5.เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมที่น่าอยู่

ทั้งนี้รูปแบบนิทรรศการ มีการแสดงงานภาพสามมิติ 12 ชิ้น ซึ่งเป็นภาพที่ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์ กับจินตนาการของผู้วาดได้ เป็นภาพที่ถ่ายทอดความสุขสู่สังคม ผู้ร่วมชมนิทรรศการสามารถร่วมป็นส่วนหนึ่งของภาพได้ ด้วยการถ่ายรูปกับภาพวาด และศิลปินคนพิเศษวาดภาพสดในงานกิจกรรม Work Shop

Related Posts

Send this to a friend