KNOWLEDGE

สจล. เปิดตัว 6 หลักสูตรปั้น “Smart Teacher”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าปั้นครูสายอาชีพยุคใหม่ (Smart Teacher) ที่รู้ลึกในสายอาชีพเฉพาะทางและจิตวิทยา ร่วมยกระดับวงการการศึกษาไทยทั้งในและนอกระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานสายอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ผ่าน 6 หลักสูตรที่พร้อมปั้นบัณฑิต ให้เป็นได้มากกว่าครูผู้สอน

ได้แก่สาขา 1.ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม 2.ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน 3.ครุศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ 4.ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5.ครุศาสตร์วิศวกรรม สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และ 6.ครุศาสตร์เกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า “สจล. เล็งเห็นความสำคัญของการบ่มเพาะ และพัฒนาศักยภาพ ‘แรงงานสายอาชีพ’ เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม นั่นคือการปั้นครูคุณภาพ ที่ครบเครื่องทั้งองค์ความรู้เชิงลึก ในสายอาชีพเฉพาะทาง ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ทั้งยังต้องลึกซึ้งในศาสตร์ความรู้ เชิงจิตวิทยาการศึกษา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดทักษะความรู้ วางแผนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถออกแบบสื่อ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนได้ในหลากรูปแบบ”

“สจล. จึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี (ค.อ.บ.) ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตครูสายอาชีพยุคใหม่ (Smart Teacher) ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก ในสายอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมศาสตร์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และเกษตรกรรม ร่วมกับหลักจิตวิทยาเพื่อการสอน นอกจากนั้นยังวางรากฐานความรู้ ด้านนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมการศึกษาแนวใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพครู ได้อย่างมืออาชีพแล้ว ยังสามารถผลักดันบัณฑิตก้าวสู่เส้นทางนักวิชาการ ที่ปรึกษาในสถานประกอบการได้ หรือสายอาชีพอื่นๆ ได้ในอนาคต ผ่าน 6 หลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายปั้นบัณฑิต ให้เป็นได้มากกว่าครูผู้สอน ดังนี้”

ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม (5 ปี)

สาขาวิชาเอกคือ สถาปัตยกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตรคือ บัณฑิตที่จบการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทางการสอน ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม สามารถปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถเป็นนักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรมในหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงสามารถปฏิบัติงาน และประกอบอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)

หลักสูตรที่ผนวกรวมศาสตร์ และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบภายใน มัณฑนศิลป์ และเครื่องมือช่าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการวาดเส้น-ลวดลายวิจิตรศิลป์ การเขียนและออกแบบเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน นิทรรศการ และมัณฑนศิลป์ได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งในช่วงชั้นปีสุดท้ายจะเป็นการฝึกประสบการณ์จริงในหลากรูปแบบ ทั้งการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาที่สนใจ เรียนรู้การเขียนแบบกับบริษัทชั้นนำ ด้านการออกแบบ และลงพื้นที่ซึมซับวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์ชุมชนยั่งยืน

ครุศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ (4 ปี)

หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเนื้อหา และรูปแบบวิธีการเรียนการสอน ที่เข้มข้นในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และการออกแบบอย่างบูรณาการ เพื่อให้พร้อมก้าวสู่นวัตกรเพื่อการศึกษาไทยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในอนาคตนักศึกษายังสามารถต่อยอดความรู้ ในเส้นทางอาชีพอื่นๆ ได้ อาทิ ครูช่างอุตสาหกรรม ครูศิลปะและครุศาสตร์การออกแบบ นักวิชาครุศาสตร์การออกแบบปรับปรุงกระบวนการ นักวิชาการประกันคุณภาพ ครุศาสตร์การออกแบบ ผู้ประกอบการและจัดการงานทางด้านการออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการ

ครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรภายใต้ ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม

ได้แก่ 1.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ 2.สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีการบูรณาการศาสตร์ด้านวิชาชีพครูร่วมกับศาสตร์ด้านวิศวกรรม ในแต่ละด้านตามสาขาวิชา ผ่านการติวเข้มศักยภาพนักศึกษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อให้บัณฑิตเป็นได้ทั้งครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตลอดจนเป็นนักฝึกอบรมและนักวิชาการด้านการศึกษา ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

ครุศาสตร์เกษตร (4 ปี)

หลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร ที่ครอบคลุมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเน้นการสอนและเทคโนโลยี ทางการเกษตรยุคใหม่ ร่วมกับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ทั้งด้านเทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ และอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องงานทางด้านการเกษตร โดยที่นักศึกษาสามารถ ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา นักวิชาการเกษตร นักวิชาการด้านการจัดฝึกอบรม ตลอดจนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว

Related Posts

Send this to a friend