HEALTH

SPI เซ็นเอ็มโอยู ศิริราช ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ

SPI ภายใต้เครือสหพัฒน์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศิริราช เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้สูงอายุ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดขึ้นในงาน สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 ที่ไบเทค บางนา

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) ในเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชกำลังก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช ที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการระยะที่ 1 ปลายปี 2566 นี้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง SPI และ ศิริราช

“กลุ่ม SAHAGROUP HealthCare & Wellness มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงต้องการมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพื่อนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 2 ปี โดยศูนย์ฯ จะเป็นผู้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะแจ้งผลการใช้งาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้เรานำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุ รวมถึงญาติคนไข้ มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รองรับสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย” นายพิภพ กล่าว

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญของคณะแพทย์ผู้ดูแลคนไข้ของโรงพยาบาลศิริราช และศักยภาพของเครือสหพัฒน์ซึ่งมีบทบาทในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและภูมิภาคอาเซียน จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันระหว่างศิริราชและเครือสหพัฒน์ จะช่วยกันต่อยอดและตอบโจทย์ผลงานทางด้านวิชาการที่จะสามารถใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend