HEALTH

รณรงค์ “ยุติวัณโรค เราทำได้” ชวนตรวจคัดกรองวัณโรคฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุข

วันนี้ (24 มี.ค. 66) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมงาน World TB Day Real Life for TB Management in Thailand ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก (World TB day) พร้อมกันนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ในวันวัณโรคสากล และเชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองวัณโรคฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และหากมีผู้ป่วยวัณโรคในบ้าน สมาชิกในครอบครัว ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้ง

โดยกิจกรรมภายในมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองวัณโรค และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัณโรคเข้าร่วม

นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า “สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรค และโรคปอดนานาชาติ (IUATLD: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) ได้เสนอให้กำหนดวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) เพื่อย้ำเตือนให้ประชากรทั่วโลก ตระหนักว่าวัณโรคยังคงระบาดและเป็นปัญหาทั่วโลก และในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้การรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ยุติวัณโรค เราทำได้” (YES WE CAN END TB) โดยให้สถานบริการทุกแห่งจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองวัณโรค ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส การให้ความรู้และให้คำปรึกษา เพื่อเร่งรัดค้นหาผู้ที่มีอาการ และรักษาให้หายขาด ลดการรังเกียจตีตรา และเลือกปฏิบัติ ผู้ป่วยสามารถกินยาและรักษาต่อเนื่อง จนครบและหายขาดจากวัณโรคได้”

“วัณโรค เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถติดต่อได้ด้วยระบบทางเดินหายใจ และติดต่อจากคนสู่คน พบได้ทั่วไปแต่จะพบมากที่สุดในกลุ่มเสี่ยง ที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปีที่สูบบุหรี่ หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ร่วมกับโรคเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวาน โรคไตเรื้อรังที่รับยากดภูมิคุ้มกัน โรคปอดฝุ่นหิน ประชากรกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เช่น ชุมชนแออัด นักโทษในเรือนจำ สถานสงเคราะห์ บ้านพักคนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ใช้สารเสพติด แรงงานต่างด้าว”

“กรมควบคุมโรคได้ให้ความสำคัญ กับปัญหาผู้ติดเชื้อวัณโรคมาโดยตลอด และในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบ และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยตรง มีแผนงานและกิจกรรมที่จะผลักดันขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินงานป้องกัน ดูแล รักษา ควบคุมวัณโรคของประเทศ เพื่อยุติปัญหาวัณโรคให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการระดับชาติ อันจะนำไปสู่เป้าหมาย “เมืองไทยปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค” (TB-Free Thailand For TB-Free World)”

“สำหรับการป้องกันวัณโรค ให้ประชาชนรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค ควรตรวจร่างกายโดยการเอกซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้ง หากมีผู้ป่วยวัณโรคในบ้าน ต้องให้รับประทานยาให้ครบถ้วนสม่ำเสมอทุกวัน พร้อมให้สมาชิกในครอบครัวไปตรวจคัดกรอง การติดเชื้อเพื่อรับประทานยาป้องกัน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม หรือขอรับคำปรึกษาฟรีได้ที่สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาลของรัฐ ทุกแห่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422”

Related Posts

Send this to a friend