HEALTH

ศิริราช – สมุทรสาคร ระดมทุน สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติเพื่อผู้สูงวัย

วันนี้ (21 ธ.ค. 65) ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ และผู้บริหารคณะฯ จัดงานแถลงข่าว “ศิริราช-สมุทรสาคร รวมพลังจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อผู้สูงวัย” เพื่อกล่าวถึงความคืบหน้าของ
การก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” จ.สมุทรสาคร โดยจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2566 พร้อมจัดกิจกรรมระดมทุน เปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญร่วมบริจาค เพื่อก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุฯ ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ศ.นพ.อภิชาติ กล่าวว่า “ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสัดส่วน ประชากรผู้สูงวัยในประเทศไทย จะเพิ่มเป็น 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 3 ซึ่งจะทำให้ผู้สูงวัยใช้บริการ รพ.หรือคลินิกผู้สูงอายุ ด้วยโรคประจำตัวเพิ่มมากขึ้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลม.มหิดล ได้เตรียมการมากว่า 20 ปี ด้วยการส่งทีมแพทย์เข้ารับการศึกษา และฝึกอบรมเกี่ยวกับเวชศาสตร์ผู้สูงวัย จากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาและตั้งรับกระบวนการดูแล การให้บริการสุขภาพ เพื่อผู้สูงวัยแบบบูรณาการ ทั้งการฟื้นฟู การป้องกัน การรักษาตามวัย พร้อมผลิตทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงวัยให้เพียงพอ ผลิตงานวิจัย และงานวิชาการที่ครบวงจรแบบสหวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลผู้สูงวัยครบทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก คือ ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงวัย,เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยให้ดีขึ้น,กระตุ้นสังคมให้เริ่มขยับและปรับตัว เรื่องการดูแลผู้สูงวัย และวางระบบการดูแลผู้สูงวัยในระดับนโยบาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติศิริราช”
ด้าน นายณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า “ในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง ผู้สูงอายุและคนไทยทั้งปวง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดตั้งศูนย์ต้นแบบเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นแห่งแรก เพื่อขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นๆในอนาคตต่อไป ศูนย์แห่งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้น หรือเชิญชวนคนทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นแบบอย่างของจังหวัดที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีต่อไป ผมขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ทุกหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมทั้งชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันสนับสนุนและบริจาค เพื่อให้ศูนย์ผู้สูงอายุได้ดำเนินอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ร่วมส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยความรักเมตตาและความเข้าใจ จากใจเราคนไทยทุกคน”

สำหรับ “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ดำเนินการก่อสร้าง ณ ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล มีศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไป มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในผู้สูงอายุ และเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

ภายในประกอบด้วย 12 กลุ่มอาคาร แบ่งเป็น กลุ่มอาคารให้บริการ จำนวน 6 อาคาร ได้แก่ 1. อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม 2. อาคารผู้ป่วยนอก 3. อาคารผู้ป่วยใน 1 4. อาคารผู้ป่วยใน 2
5.อาคารฟื้นฟูและบำบัด 6.อาคารหอพักบุคลากรและศูนย์สูงวัยสุขภาพดี และกลุ่มอาคารสนับสนุนจำนวนอีก 6 อาคาร อาทิ อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย อาคารสนับสนุนครัว อาคารบริการผ้าและโภชนาการ โดยแต่ละอาคารจะมีทางเชื่อมระหว่างกันหรือ skywalk เพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 3,200 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 889.90 ล้านบาท โดยศิริราชจะต้องจัดหาเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมเป็นเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินทุนเป็นระยะๆ อาทิ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ศิริราช – สมุทรสาคร เพื่อผู้สูงวัย ,การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ศิริราช – สมุทรสาคร เพื่อผู้สูงวัย” ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อัตราค่าสมัคร 600 และ 800 บาทตามลำดับ ส่วนวีไอพีค่าสมัคร 2,000 บาท) , เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กม. ไม่มีการแข่งขัน (ค่าสมัคร 600 บาท รับจำนวน 500 คน และพิเศษ ! สามารถพาผู้สูงอายุมาวิ่งด้วยกันได้ฟรี 1 ท่าน ),วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 ก.ม. กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และ กลุ่มไม่จำกัดอายุ (ชายและหญิง) (อัตราค่าสมัคร 800 บาท รับจำนวน 2,000 คน ส่วนประเภท VIP เข้าร่วมได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 2,000 บาท รับจำนวน 500 คน)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสมัครและชำระเงิน ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน ผ่านเว็บไซต์ https://www.runlah.com/ ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก งานเดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร” พร้อมเบอร์วิ่ง (Bib) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2566 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการสมัคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 9980, 9981, 9983 หรือเพจเฟซบุ๊ก “งานเดินวิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช -สมุทรสาคร”

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถ ร่วมบริจาคสมทบได้ที่ กองทุน“ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย” ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา จ.นครปฐม หรือบริจาคผ่านบัญชี ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901 – 7 – 06044 – 4, ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016 – 4 – 57906 – 4, ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 063 – 3 – 16546 – 7 บริจาคผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS DTAC และ True โดยกด 984100# โทรออก ร่วมบริจาคครั้งละ 100 บาท และบริจาคออนไลน์ผ่าน https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2414 1555 , 0 2414 1888 ในวันและเวลาราชการ

Related Posts

Send this to a friend