HEALTH

แอสตร้า – พญาไท 2 ติดตั้ง AI เพิ่มศักยภาพคัดกรองมะเร็งปอด

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลพญาไท 2 ผ่านโครงการ “ตรวจไวด้วย AI ให้คนไทยห่างไกลมะเร็งปอด”( Advancing Early Lung Cancer Screening with AI technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น โดยสนับสนุนการติดตั้งโปรแกรม AI ให้ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์ปอดภายในโรงพยาบาล พร้อมเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสุขภาพ และการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น เพื่อเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับคนไทย

สำหรับความร่วมมือระหว่างแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย และโรงพยาบาลพญาไท 2 ครั้งนี้ ถือเป็นการสานต่อเป้าหมายในการเพิ่ม ‘อัตราการรอดชีวิตห้าปี’ ของผู้ป่วยให้เป็นสองเท่า ภายในพ.ศ. 2568 ของ The Lung Ambition Alliance (LAA) ที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างภาคีพันธมิตร ระดับนานาชาติ 4 องค์กร ใน 50 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เพื่อศึกษาทำความเข้าใจถึงวิวัฒนาการของโรค พัฒนาเทคนิคระดับก้าวหน้า เพื่อการดูแลรักษาโรคมะเร็งปอด ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรคมะเร็งปอด เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคมะเร็งที่ผู้ป่วย มักตรวจพบในระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์ เมื่ออยู่ในสภาวะที่โรคลุกลามแล้ว ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ทั้งมีโอกาสรักษาหายจากโรคน้อย และมีอัตราการเสียชีวิตสูง ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพญาไท 2 และแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย เพื่อนำนวัตกรรม AI มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งผลการรักษาที่ดีและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตมากยิ่งขึ้น”

ด้าน นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน ทางการแพทย์โรงพยาบาลกลุ่ม PMC และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน ทางการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า “โรงพยาบาลพญาไท 2 ดำเนินงานภายใต้ปรัชญา ‘เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต’ ซึ่งนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการรักษา จนได้รับการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศในทุกมาตรฐาน โดยจากการที่เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้ทางโรงพยาบาลได้มุ่งมั่น ที่จะนำนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการรักษา และการบริการให้ดียิ่งขึ้น”

“รวมถึงล่าสุดจับมือกับแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย เพื่อนำนวัตกรรม AI ร่วมไปกับการตรวจสอบยืนยันผลจากรังสีแพทย์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยสามารถประมวลผลภาพ เพื่อบ่งชี้รอยโรคในทรวงอกเบื้องต้นได้ไม่ต่ำกว่า 8 สภาวะ และสามารถเทียบผลการวัดขนาดของหัวใจกับปอดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสามารถ เพิ่มศักยภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้น ให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุด สำหรับผู้เข้ารับบริการ”

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ได้ทำงานอย่างใกล้ชิด ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด พร้อมส่งเสริมศักยภาพและทักษะความรู้ ของบุคลากรการแพทย์ รวมถึงขยายขีดความสามารถ และยกระดับประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัย ให้กับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการ และนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ได้มากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอด ผ่านเครื่องเอกซเรย์ได้ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend