HEALTH

กรมอนามัย ย้ำ สูบกัญชาในที่สาธารณะ เกิดกลิ่นและควัน ถือเป็นเหตุรำคาญ ผิดกฏหมาย

วันนี้ (20 เม.ย. 66) เนื่องในวันที่ 20 เมษายน เป็นวันกัญชาโลก นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ย้ำ การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควัน ในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญ ผิดกฎหมาย เนื่องจากควันของพืชดังกล่าว จะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอด ได้ด้วยการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด และหลอดลมอักเสบได้ ทั้งนี้กรมอนามัยได้แจ้งท้องถิ่นเตรียมการคุมเข้ม งดจัดงานเพื่อสันทนาการทุกประเภท แนะประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที กรณีผู้ก่อเหตุรำคาญไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายแพทย์อรรถพล กล่าวว่า “ในวันที่ 20 เมษายน เป็นวันกัญชาโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำประชาชน และผู้ประกอบการต้องระวัง การจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจมีการจัดงาน สูบบ้องเลียนแบบต่างประเทศ ซึ่งกัญชาควรใช้ในทางการแพทย์ และภายใต้การควบคุมเท่านั้น นอกจากนี้การสูบกัญชา ก่อให้เกิดกลิ่นและควัน ถือเป็นเหตุรำคาญ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565

เพราะการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยควันของพืช ดังกล่าวข้างต้นจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอด ได้ด้วยการการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด และหลอดลมอักเสบได้

“กระทรวงสาธารณสุขยังได้ออกคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีหน้าที่และอำนาจในการควบคุมและกำกับดูแลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด จนเป็นเหตุรำคาญ

เมื่อเจ้าพนักงานประสบเหตุ หรือได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีผู้ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ จากการกระทำที่ก่อให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เจ้าพนักงานมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบการกระทำนั้น หากพบเป็นที่ประจักษ์หรือมีพยานหลักฐาน ว่ามีการกระทำดังกล่าวจริง ให้ดำเนินการไต่สวนผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ก่อเหตุ ผู้ร้องเรียน ผู้อยู่ใกล้เคียง ถึงพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุได้กระทำการดังกล่าวเป็นเหตุ ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือไม่ และให้บันทึกถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นเจ้าพนักงานมีอำนาจ ออกคำแนะนำให้ผู้ก่อเหตุรำคาญระงับ หรือป้องกันเหตุรำคาญนั้นภายในระยะเวลาอันสมควร หลังจากนั้นจะติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ตามคำแนะนำที่กำหนด หากผู้ก่อเหตุรำคาญไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 กรณีเหตุเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ หรือมาตรา 28 กรณีเหตุเกิดในสถานที่เอกชน แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญ เกิดขึ้นอีกในอนาคตได้ ในกรณีผู้ก่อเหตุรำคาญไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการส่งเรื่อง ให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าว สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจตราเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังแล้วพบเห็น การกระทำดังกล่าวด้วยตนเอง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายข้างต้นต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend