HEALTH

สบส.-กทม.ลงพื้นที่ให้ความรู้บ้านพักคนชรา ป้องกันไฟไหม้

วันนี้ (9 พ.ค. 66) นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) จับมือกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บ้านพักคนชรา แนะระวังป้องกันไฟไหม้ ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย 7 ข้อ เพื่อลดความสูญเสีย และคุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติ

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) เปิดเผยว่า “กรม สบส. มีภารกิจในการกำกับดูแล การประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าบ้านพักคนชรา ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยสถานประกอบการ ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานครบทั้ง 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ จึงจะได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ซึ่งหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตฯแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.ได้มีการกระจายทีมลงเฝ้าระวังทั่วประเทศ เพื่อให้สถานประกอบการ คงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เป็นการคุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติ ปัจจุบันมีกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ ที่ได้รับอนุญาตแล้วทั่วประเทศ 724 แห่ง”

ด้าน ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส.กล่าวว่า “ผู้รับบริการในกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและบางรายมีภาวะพึ่งพิง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง เรื่องมาตรฐานจึงย่อหย่อนไม่ได้โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งโดยทั่วไปในสถานประกอบการจะต้องมีอุปกรณ์ และคู่มือการปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งาน มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มีการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ หากเป็นสถานประกอบการลักษณะ ที่จัดให้มีที่พำนักอาศัยหรือมีการพักค้างคืน จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ มีการติดสัญญาณเรียกฉุกเฉินหรือสัญญาณเตือนภัย และมีเครื่องกระตุกหัวใจด้วย ที่สำคัญช่วงฤดูร้อนมักมีสภาพอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงถึง 40-43 องศาเซลเซียส ทำให้มีอากาศร้อนจัด เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้สูง สถานประกอบการทุกแห่ง ต้องเข้มเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย ประกอบด้วย”

1.มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิง ไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจน อย่างน้อย 1 เครื่อง/1 ชั้น

2.มีระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้

3.มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำรองตามช่องทางเดินและเส้นทางหนีไฟ

4.มีป้ายหรือข้อความเตือนในบริเวณที่มีความเสี่ยง

5.มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปีละหนึ่งครั้ง

6.มีการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

7.อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรม สบส.ได้รับความร่วมมือ จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในการตรวจและให้คำแนะนำ ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แก่สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุฯ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม สบส.ปัจจุบัน

Related Posts

Send this to a friend