HEALTH

กรมควบคุมโรค เผยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51

วันนี้ (8 ธ.ค. 65) นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่าตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 50 (The 50th UNAIDS Programme Coordinating Board Meeting : PCB) เมื่อวันที่ 19-26 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ของโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 51 (The 51st UNAIDS Programme Coordinating Board Meeting : PCB) ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ทั้งนี้เนื้อหาการประชุมเน้น 4 ประเด็นหลัก เพื่อนำมาสู่การยุติโรคเอดส์

นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า “ประเด็นที่น่าจับตามองในเวทีการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การดำเนินงานขององค์กร ที่นำโดยชุมชน 2.ความคืบหน้าของการดำเนินงาน Global Partnership เพื่อการขจัดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีทุกรูปแบบ 3.ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการ UNAIDS และ 4.เอชไอวีกับผู้ชายที่มีความหลากหลายในทุกรูปแบบ”

ด้าน นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า “การประชุม UNAIDS PCB ครั้งที่ 51 มีผู้แทนจากประเทศสมาชิก 22 ประเทศ หน่วยงาน UN Cosponsors 11 องค์กร และ NGOs จำนวน 5 องค์กร ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของโลก มาร่วมกันวางทิศทางและการบริหารจัดการแผนงานเอดส์ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ทั่วโลกภายในปี 2573 ตามปฏิญญาทางการเมืองเรื่องเอชไอวีและเอดส์ ปี 2564 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ อีกครั้งในรอบ 14 ปี หลังจากที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดเมื่อปี 2551”

Related Posts

Send this to a friend