HEALTH

ศลช. ลงนาม ร่วมมือ 3 สถาบัน หนุน เข้าถึงนวัตกรรมสุขภาพอย่างเท่าเทียม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) จัดกิจกรรม เปิดเวที “TCELS Life Sciences Beyond Aspiration” สู่ภารกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โชว์ผลงานความสำเร็จ “Showcase” พร้อมประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

“ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพ และการแพทย์ของไทยหลังโควิด-19 ต้องมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา นวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และประเทศไทยพึ่งพาตัวเองได้” ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการ ศลช. กล่าว

ด้าน ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ ศลช. กล่าวว่า TCELS มีวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมหลัก ของประเทศ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรม บริการด้านการแพทย์และสุขภาพของคนไทย อย่างเท่าเทียม โดยตั้งแต่ปี 2566 ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาท มีกลไกที่หลากหลาย และบริการด้านการสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรม เสริมสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับ บรรยากาศ ภายในงาน ยังมีการประกาศ ความความร่วมมือ ระหว่าง TCELS กับ 3 หน่วยงานหลัก ที่มีเครือข่ายภาคธุรกิจ ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยครอบคลุมการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่การถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ และสุขภาพในประเทศ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ภายในงาน ได้มีการจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ของ TCELS คลินิกให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่สนใจกลไกการสนับสนุน การเข้าถึงบริการ และการทำงาน ร่วมกัน รวมทั้งการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านการแพทย์และสุขภาพ” โดย วิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนนักลงทุน และ “กลไกการสนับสนุนทุนด้านการแพทย์และสุขภาพ” โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

Related Posts

Send this to a friend