Health

แพทย์แผนไทย เตือน ศิลาบำบัด รักษามะเร็ง ยังไม่มีงานวิจัยรับรอง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจงกรณีการใช้หินรักษามะเร็ง หรือที่เรียกว่า “ศิลาบำบัด” ว่า ศาสตร์ดังกล่าว ไม่ใช่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก และไม่มีข้อมูลวิชาการยืนยันว่ารักษาได้ ผู้ป่วยมะเร็งที่หลงเชื่อ อาจทำให้ขาดโอกาสในการรักษาที่ถูกวิธีและทำให้โรคที่เป็นอยู่รุนแรงมากยิ่งขึ้นได้

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการใช้หินพันทาบตามร่างกายเป็นเวลาหลายชั่วโมง เพื่อรักษาโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับเส้นประสาท ที่เรียกว่า “ศิลาบำบัด” ซึ่งอ้างว่าหินดังกล่าวมีคุณสมบัติในการดูดพิษออกจากร่างกาย สามารถกำจัดเนื้อมะเร็งร้ายภายใน 10 วัน และเรียกเก็บค่าบริการหลักแสนบาท ซึ่งผู้ให้บริการนั้นอ้างว่าจบแพทย์แผนไทย

สำหรับวิธีการใช้หินดูดพิษรักษาโรค หรือ “ศิลาบำบัด” ไม่ใช่องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก การใช้วิธีการดังกล่าวรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งอาจทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการได้รับ การรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้โรคที่เป็นอยู่รุกรามและทวีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้

นายแพทย์ขวัญชัย กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆที่มีความรุนแรง ควรได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์โดยแพทย์แผนปัจจุบันก่อน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยมากที่สุด หากสนใจการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกหรือสมุนไพร เป็นการเสริมการรักษา ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ควรปรึกษาหมอแผนปัจจุบัน และ คลินิกแพทย์แผนไทยของรัฐทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษาควบคู่กันไป แต่ทั้งนี้การรักษาต้องคำนึงถึงสภาวะทางกาย และจิตใจของผู้ป่วยร่วมด้วย

Related Posts

Send this to a friend