HEALTH

“สาธิต” หนุน อสม.เป็นหมอประจำบ้าน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ลดค่าใช้จ่ายและความแออัดในโรงพยาบาล

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่พบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.จังหวัดสมุทรสาคร ขอให้ อสม.ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยเหลือในระดับชุมชน โดยมี อสม.และศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน เป็นจุดเชื่อมรับและส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชนกับประชาชน

โดยกระทรวงสาธารณสุข จะพัฒนาให้ อสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในชุมชน ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชน เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่าย ลดการไปโรงพยาบาล ลดความแออัด และแก้ไขความเหลื่อมล้ำ โดยขณะนี้มีตำบลจัดการคุณภาพชีวิตทั่วประเทศแล้ว 7,255 ตำบล และมีพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 152 แห่ง

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Related Posts

Send this to a friend