WORLD

ก.แรงงานไต้หวัน เตรียมอนุญาตให้แรงงาน ต่างชาติตั้งถิ่นฐานในไต้หวันได้ตลอด

หลังจากญี่ปุ่นประกาสจ่ายค่าจ้างสูง เพื่อดึงดูดแรงงานต่างชาติเข้าประเทศ และอีกหลายมาตรการจูงใจ ทำไต้หวันเริ่มกังวลกับปัญหาขาดแคลนแรงงานที่กำลังอยู่ในภาวะรุนแรง 

นายไช่ม่งเหลียง อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานของไต้หวัน กล่าวว่า ขณะนี้กำลังร่างแผนดึงดูดแรงงานต่างชาติที่ทำงานดี มีอายุงานครบ 6 ปีขึ้นไป ยกระดับเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ สามารถอยู่ทำงานและตั้งถิ่นฐานในไต้หวันต่อไปได้โดยไม่ถูกจำกัดระยะเวลา แต่เฉพาะแรงงานภาคการผลิตและภาคสวัสดิการสังคม ที่อนุญาตเปิดให้นำเข้าได้เท่านั้น ไม่อนุญาตเปิดให้นำเข้าแรงงานต่างชาติในภาคบริการ

ทั้งนี้ ไต้หวันจะไม่ใช้ระบบควบคุมเพดานจำนวนแรงงานต่างชาติอีกต่อไป แต่จะใช้ดัชนีเตือนภัยด้านแรงงานมาแทนที่ เพื่อให้การบริหารแรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผู้ประกอบการในไต้หวันร้อยละ 98 เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กำลังความสามารถในการเพิ่มค่าจ้างสู้ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ได้ ลักษณะงานก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน หากหาคนงานเข้าทำงานไม่ได้ ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการ จนกระทบแรงงานท้องถิ่นไปด้วย 

ข้อมูลจากกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานของไต้หวัน พบว่า ปัจจุบันจำนวนแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในไต้หวัน มีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงงานท้องถิ่น โดยในภาคการผลิตมีสัดส่วนเพียง 3.76% ส่วนภาคสวัสดิการสังคมมีสัดส่วนเพียง 1.94%

Related Posts

Send this to a friend