CRIME

เลขา ป.ป.ส. ยืนยัน ‘ประมวลกฎหมาย ยาเสพติดใหม่’ เข้มข้น ตัดวงจรนักค้า

เลขา ป.ป.ส. ยืนยัน ‘ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่’ เข้มข้น ป้องกัน-ปราบปราม-ยึดทรัพย์-ตัดวงจรนักค้า 

วันนี้ (4 ธ.ค. 64) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยถึงรายละเอียดในประมวลกฏหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ว่า ได้รวบรวมกฎหมายยาเสพติด ที่เดิมทีกระจายอยู่ในบทบัญญัติหลายฉบับ และกระจายอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน มาอยู่ในฉบับเดียวคือ “ประมวลกฎหมายยาเสพติด” เพื่อให้การทำงานสอดคล้องและไม่ซ้ำซ้อนกัน และง่ายขึ้นต่อประชาชนในการศึกษาทำความเข้าใจ

ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่นี้ ได้ปรับแนวคิดให้ทันสมัยและเป็นสากล โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศรวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (United Nations General Assembly Special Session on the world drugs Problem-UNGASS 2016) โดยยึดหลัก “ผู้เสพ” คือ “ผู้ป่วย” การนำพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ และการลงโทษให้เหมาะสมกับพฤติกรรมในการกระทำความผิด 

ส่วนการพิจารณาคดีของศาล ใช้ดุลยพินิจพิจารณาการลงโทษที่เหมาะสม หรือใช้มาตรการทางเลือกอื่นได้ตามระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด “ลงโทษตามพฤติการณ์ของผู้กระทำผิด” จำแนกผู้ค้า/ผู้เสพชัดเจน โดยแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดออกเป็น 3 กลุ่ม (1.ผู้เสพ 2.ผู้รับจ้างขน และ3.กลุ่มนักค้า) ซึ่งนายทุน/ผู้สั่งการ/ นักค้ารายใหญ่ต้องใช้มาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด และริบทรัพย์สิน

ด้านการปราบปรามยาเสพติด การสืบสวนเส้นทางการเงิน เพื่อยึดทรัพย์และตัดวงจร เป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาลเพื่อใช้ทำลายผู้อยู่เบื้องหลังองค์กรการค้ายาเสพติด ซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดทรัพย์ โดยยึดทรัพย์สินตามมูลค่า (Value-based Confiscation) การกำหนดให้การดำเนินคดีทรัพย์สินไม่ผูกติดกับคดีอาญา และการทำลายของกลางยาเสพติดให้เร็วขึ้น ไม่ต้องรอศาลพิพากษาตัดสินคดี เพียงแค่มีผลตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นยาเสพติด ก็สามารถนำไปทำลายได้เลย ไม่ต้องเก็บรักษาไว้เหมือนปัจจุบัน 

เลขาธิการ ป.ป.ส. ปิดท้ายว่า หลังจากประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ผลบังคับใช้ ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ จะมีผู้ต้องขังที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 30,000 ราย โดยศาลจะนำกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำผิดมาใช้พิจารณา เพื่อให้ภาพรวมการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพขึ้น

Related Posts

Send this to a friend