ECONOMY

จับตา 5 เทรนด์ธุรกิจร้านอาหาร ในยุคหลังโควิด

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลายลง ทำให้ผู้คนกลับมาดำเนินชีวิตเป็นปกติมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจร้านอาหารในปี 2565 เติบโตขึ้นราว 17.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าประมาณ 5.7 แสนล้านบาท และคาดว่าในปี 2566-2567 จะเติบโตต่อเนื่องราว 7.8% และ 5.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 6.2 และ 6.5 แสนล้านบาท กลับมาอยู่ในระดับ 92-97% จากช่วงก่อนเกิดโควิด-19 (ปี 2562)

Krungthai COMPASS ประเมิน 5 เทรนด์ของธุรกิจร้านอาหารที่จะได้รับความนิยมในอนาคตได้แก่

1) Dining Experience หรือการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่
2) Health & Wellness Cuisine อาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ
3) Elderly Food อาหารเพื่อผู้สูงอายุ
4) Robotics in Restaurant หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในธุรกิจร้านอาหาร และ
5) Sustainable Food พฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบรักษ์โลก

นอกจากนี้ ยังได้แนะนำการปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง และต้นทุนที่สูงขึ้น ว่าควร

1) พัฒนาคุณภาพด้านอาหารและมาตรฐานการบริการที่ดี
2) ติดตามและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของผู้บริโภค และ
3) ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

Related Posts

Send this to a friend