ECONOMY

ขึ้นทะเบียน ‘ส้มควายภูเก็ต’ สินค้า GI รายการใหม่ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียน ‘ส้มควายภูเก็ต’ สินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ลำดับที่ 3 ของจังหวัดภูเก็ตต่อจากสับปะรดภูเก็ต และมุกภูเก็ต ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้า

ส้มควายภูเก็ต เป็นพันธุ์ส้มที่มีทรงผลกลม ร่องผิวเปลือกตื้น เนื้อละเอียด หนา แน่น รสชาติเปรี้ยวจัด มีขอบเขตการปลูกครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดภูเก็ต ลักษณะดินที่ใช้ปลูกเป็นดินร่วนปนเหนียว อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักที่จำเป็น อีกทั้งสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกตลอดปี ถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกต้นส้มควาย

สำหรับส้มควายภูเก็ตเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารสำคัญต่าง ๆ มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูป โดยอาศัยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา ร่วมกับการส่งเสริมจากหลายภาคส่วนในจังหวัด ส่งผลให้ส้มควายภูเก็ตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี สามารถนำมาจำหน่ายได้ทั้งแบบสด แห้ง และผง นำมาแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมือง และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเวชสำอางค์ จึงเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาด

ทั้งนี่ มีการสั่งซื้อส้มควายทั้งแบบขายปลีก ออนไลน์ และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ส่งสินค้าจำหน่ายนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงการร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่กว่า 3.6 ล้านบาทต่อปี

Related Posts

Send this to a friend