CRIME

ผบ.ตร.ลงนามคำสั่ง ให้ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีถูกกล่าวหาร่วมกัน ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

วันนี้ (24 ส.ค. 64) พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 407/2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ใจความว่า 

ด้วย พันตำรวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ รับเงินเดือน (ระดับ) ส.4 ขั้น 20 อัตราเงินเดือน 43,330 บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 406/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ในเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกร้องเรียนว่าได้ทำร้ายร่างกายโดยการทรมาน นายจิระพงศ์ ธนะพัฒน์ผู้ต้องหาคดียาเสพติด เพื่อเรียกเงิน จำนวน 2 ล้านบาท จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต และถูกดำเนินคดีอาญา โดยกล่าวหาว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ตามเลขคดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ที่ 1165/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2549 ข้อ 3 (1) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 8 จึงให้ พันตำรวจเอก ธิติสรรค์ อุทธนผล ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา 105 ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

Related Posts

Send this to a friend