CRIME

ประธานศาลฎีกา ออกประกาศศาลฎีกาทำงานวันหยุดพิเศษ 4-5 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาได้ออกประกาศศาลฎีกา เรื่องการเปิดศาลฎีกาในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ลงวันที่ 25 ต.ค.62

“ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 4 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35เเละการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประกาศให้วันที่ 4 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนั้น

เพื่อให้ศาลฎีกาสามารถเปิดให้บริการประชาชน ด้านการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม จึงกำหนดให้ เปิดทำการศาลฎีกา ในวันหยุดราชการ วันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 ต.ค.นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำเเหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ก็ได้ออกประกาศเรื่องการเปิดทำการศาลอุทธรณ์ในวันหยุดราชการเช่นเดียวกัน

Related Posts

Send this to a friend