CRIME

‘ร้อยเอ็ด’ ครองแชมป์ถูกจับเมาแล้วขับมากสุด

ศาลสั่งคุมประพฤติรับปีใหม่ 2,666 คดี ‘ร้อยเอ็ด’ ครองแชมป์ถูกจับเมาแล้วขับมากสุด

วันนี้ (2 ม.ค. 65) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรา หลังศาลสั่งคุมความประพฤติ 1 ม.ค. 66 ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 2,666 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 2,613 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.01 , คดีขับเสพ 53 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.99

ยอดรวมสะสม 4 วัน ที่มีการควบคุมเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 มีจำนวน 4,508 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 4,300 คดี , คดีขับรถประมาท 11 คดี และคดีขับเสพ 197 คดี โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรา ยอดสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยเอ็ด 255 คดี , นนทบุรี 252 และ เลย 245 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกล่าวถึงกรณีที่มีคดีขับรถขณะเมาสุราเพิ่มสูงขึ้น ว่า ต้องมีการเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มสำหรับผู้กระทำผิดที่ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ อาทิ รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การลด ละ เลิกแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ การคุมประพฤติยังมีการจำแนกความเสี่ยง หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุรา จะส่งบำบัดรักษา ณ สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหากพบว่ามีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำสูงจะถูกส่งไปแก้ไขฟื้นฟูแบบเข้มข้นรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา 3 วัน

โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับการทำงานบริการสังคม เช่น เข้าศึกษาการปฏิบัติงานในห้องดับจิต การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่ตึกอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รู้ซึ้งถึงการทุกข์ทรมานจากการสูญเสียสมรรถภาพ หรือได้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

Related Posts

Send this to a friend