CRIME

กรมคุมประพฤติ พบเมาแล้วขับปีใหม่ทำสถิติใหม่ สูงกว่า 12,000 คดี พบกระทำผิดซ้ำ 362 ราย เตรียมส่งค่ายปรับพฤติกรรม – บำบัด

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานแถลงข่าวสถิติคดีที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ภายใต้ชื่อ “เมาแล้วขับ ส่งบำบัด”

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมทั่วประเทศให้ดำเนินการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุของรัฐบาล โดยในส่วนของกรมคุมประพฤติ ได้กำชับให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 117 แห่งทั่วประเทศ ร่วมทำหน้าที่ดูแล ควบคุม ผู้มีพฤติกรรมเมาแล้วขับหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งกรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ด้วยการจัดกิจกรรมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” การอบรมให้ความรู้ พร้อมนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม เช่น การปรับภูมิทัศน์ การทำความสะอาดเครื่องหมายจราจร การตัดแผ้วถางต้นไม้ หรือสิ่งกีดขวางบริเวณข้างทางในบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งในถนนสายหลัก รวมทั้งสิ้น 256 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 52,318 คน รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น จำนวน 784 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 6,880 คน

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มีสถิติคดีที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ จำนวนทั้งสิ้น 12,360 คดี จำแนกเป็น                                                                         

  • คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 11,997 คดี คิดเป็นร้อยละ 97.06
  • คดีขับเสพ จำนวน 345 คดี คิดเป็นร้อยละ 2.79
  • คดีขับซิ่ง/ แข่งรถ จำนวน 1 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.01
  • คดีขับรถประมาท จำนวน 17 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.14

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่

  1. จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 707 คดี
  2. จังหวัดขอนแก่น จำนวน 643 คดี
  3. จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 615 คดี

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุราเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 3,291 คดี คิดเป็นร้อยละ 37.80 และเมื่อตรวจประวัติการกระทำผิดย้อนหลัง 1 ปี พบมีผู้กระทำผิดซ้ำ จำนวน 362 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.93 และยังพบว่า มีผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุรา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 กลับมากระทำผิดซ้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวน 24 ราย

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเสริมว่า นอกจากมาตรการทางกฎหมายที่จะดำเนินการกับกลุ่มผู้กระทำผิดเหล่านี้ตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด อาทิ การรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ การทำงานบริการสังคม การพักใช้ใบอนุญาตขับรถ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย วินัยจราจร หรือห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว กรมคุมประพฤติ ยังมีการคัดกรองด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะนี้พบว่า มีผู้กระทำผิดที่มีพฤติกรรมการติดสุราระดับต่ำ จำนวน 1,258 ราย ระดับปานกลาง จำนวน 1,424 รายและระดับสูง จำนวนถึง 117 ราย โดยในเบื้องต้น กรมคุมประพฤติจะส่งเข้ารับการบำบัดการติดสุรากับสถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 4 เดือน จำนวน 47 ราย นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำจะดำเนินการเข้มข้นในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง ร่วมกับการทำงานบริการสังคม อาทิ การดูแลเหยื่ออุบัติเหตุ การช่วยเหลืองานในโรงพยาบาล และการให้ความรู้สร้างจิตสำนึก เช่น การเยี่ยมชมห้องดับจิตและตึกอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการขับรถขณะเมาสุรา

Related Posts

Send this to a friend