TECH

DITP เร่งสร้าง Channel Podcast เพื่อผู้ประกอบการ ดันให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลเพื่อโอกาสทางการค้า

DITP ใช้กลยุทธ์เชิงรุกตามพฤติกรรมของผู้ประกอบการยุคใหม่ ผุด DITP Podcast Channel นำเสนอสาระความรู้รอบด้านในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า หวังให้ผู้ประกอบการยุค New Normal ได้เข้าถึงในการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆ และการสร้างโอกาสทางการค้า

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ​ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่นิยมฟังเนื้อหาผ่าน Podcast เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่นิยมรับฟังเนื้อหาในระยะเวลาสั้น กระชับ ได้ใจความ จึงจัดทำ Podcast รายการ “DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า” เพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่น่าสนใจ และสาระน่ารู้ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดทตอนใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความนิยมในการรับฟังสื่อในเรื่องเฉพาะทางที่ตนเองสนใจในช่วงเวลาสั้นๆ และ Podcast ก็เป็นรูปแบบการบริโภคข้อมูลของคนในยุคปัจจุบัน กรมจึงจัดทำรายการ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์โดยเจ้าหน้าที่ของกรมซึ่งมีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบ นวัตกรรม หรือประโยชน์ของการรับรางวัลต่างๆ เช่น DEmark, PM Award หรือการสร้างอัตลักษณ์ไทยในแบบสากล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ไทย ตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้รับฟังได้เห็นภาพ และตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อแบรนด์หรือสินค้าของตนเอง”

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือ New Normal การเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบใหม่มีเพิ่มมากขึ้น กรมได้จัดทำเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น การใช้ตราสัญลักษณ์ การปรับตัวของแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 หรือกรณีศึกษาของแบรนด์ที่มีการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ในเชิงเล่าสู่กันฟัง และทำให้ผู้รับฟังสามารถเข้าถึงและมีช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาได้หลากหลายทั้งทางเว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของกรม ตลอดจนแพลตฟอร์ม Podcast อื่นๆที่เป็นที่นิยม เช่น SoundCloud Spotify Anchor Podbean Podcast Apple”

“นอกจากเนื้อหาด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการสร้างแบรนด์ การออกแบบ และนวัตกรรมแล้วแล้ว กรมยังทำการรวบรวมเนื้อหาและกรณีศึกษาจากตลาดที่นิยมสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกาที่นิยมสินค้า Organic ตลาดยุโรปและตลาดญี่ปุ่นที่นิยมสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้แบบรอบด้าน หลากหลายมิติ แก่ผู้ประกอบการไทย โดยกรมหวังช่องทางใหม่นี้นอกจากจะช่วยให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังอาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการไทย และมีความคิดในการเดินหน้าเพื่อเศรษฐกิจสร้างมูลค่าต่อไป”

DITP Podcast Channel

รายการ  “DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า” Podcast จาก DITP ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลก โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจด้วยนวัตกรรม การออกแบบ และการสร้างแบรนด์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยยกระดับสู่สากล  ทำการอัพเดทตอนใหม่ทุกวัน จ. – ศ.  ซึ่ง DITP คัดสรรข้อมูลข่าวสารน่ารู้ ถ่ายทอดโดยข้าราชการ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อาทิ

1. น.ส.ประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า 

2. นางประภา บุรณศิริ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์

3. นางชญาดา สิรินุกูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้า

4. ม.ล.ภาสกร อาภากร นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก

5. นายสราวุธ กลิ่นสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า

6. น.ส.พัชรมณฑน์ ตระกูลทิวากร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

7. น.ส.ทิฆัมพร ลิ้มจำรูญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

8. นายอรรถพล สุจิรภิญโญกุล นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ

9. น.ส.ศิริวรรณ ณัฐพูลวัฒน์  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

10. น.ส.เพลินพิศ นิตรมร  นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการ

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Related Posts

Send this to a friend